Skocz do zawartości

odbiór budynku jednorodzinnego


Recommended Posts

Cytat

jakie dokumenty obowiązują i co z projektem, gdy były korekty


Wykaz dokumentów wymaganych do odbioru budynku można uzyskać w wydziale architektury. Czasami nieznacznie wymagania mogą się różnić.

Tu znajdują się cenne informacje: https://forum.budujemydom.pl/Co-trzeba-zrob...domu-t9432.html

oraz

https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/a/7373-budowa-i-odbior-budynku

Link do komentarza
 • 1 miesiąc temu...
przepisałem 2 link
Budowa i odbiór budynku Budowa i odbiór budynku
Budowa budynku rozpoczyna się z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Prace przygotowawcze

Pracami przygotowawczymi są:

wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
wykonanie niwelacji terenu;
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę , właściwy organ /starostę/ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem (plik PDF zawiadomienie_o_terminie_rozpoczecia_robot_budowlanych.doc, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o posiadaniu stosownych kwalifikacji,
w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi (plik PDF oswiadczenie_kierownika_budowy_o_przyjeciu_obowiazkow.doc, a także zaświadczenie, o posiadaniu stosownych kwalifikacji,
informację zawierającą dane zamieszczone na tablicy informacyjnej.
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

W razie nieuzgodnienia warunków właściwy organ /starosta/ – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

Inwestor, po zakończeniu robót jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Odbiór budynku/odstępstwa od projektu
Po zakończeniu budowy inwestor musi powiadomić organ wydający pozwolenie na budowę – starostę o jej zakończeniu (plik PDF zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy_obiektu_budowlanego.doc.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
oryginał dziennika budowy;
oświadczenie kierownika budowy:
– o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (plik PDF oswiadczenie_kierownika_budowy_o_zakonczeniu_budowy.doc;

oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
protokoły badań i sprawdzeń;
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia inwestor musi dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. Oświadczenie takie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Orzecznictwo
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2006 r. sygn. akt II OSK 617/05

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie mieści się w szeroko pojmowanym zakresie postępowania o pozwolenie na budowę i stanowi po prostu jego kolejny, w tym wypadku końcowy, etap.


Powiadomienie o zakończeniu budowy jako element obowiązku prawnego wynikającego z decyzji o pozwoleniu na budowę nie może być rozpatrywane w kategoriach oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki cywilnej. Zgłoszenie takie zatem jako element końcowy postępowania w zakresie pozwolenia na budowę oceniane musi być nie tyle w świetle prawa cywilnego, lecz z punktu widzenia prawa publicznego (administracyjnego).


Przepisy Prawa budowlanego nie zawierają wymogu dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania przez wszystkich inwestorów realizujących dane zamierzenie, zatem wystąpienie z takim zawiadomieniem chociażby przez jednego z nich stanowi podstawę do podjęcia stosownych działań przez organy nadzoru budowlanego prowadzących do wydania decyzji na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy.

Link do komentarza
Cytat

jakie dokumenty obowiązują i co z projektem, gdy były korekty* Zawiadomienie o terminie zakończonych robót budowlanych
* Oświadczenie kierownika budowy (rozbiórki) o zakończeniu budowy
* Oryginał dziennika budowy (robót) zarejestrowany w wydziale Urbanistyki i Architektury
* Protokół kontroli przewodów kominowych
* Protokół odbioru wewnętrznej instalacji gazowej - próba szczelności
* Protokół odbioru zewnętrznej sieci gazowej lub umowę o dostawie gazu
* Protokół odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej lub oświadczenie elektryka + kopia uprawnień
* Protokół odbioru zewnętrznej sieci elektrycznej lub umowę o dostawie prądu
* Protokół odbioru zewnętrznej sieci wodnej - lub umowę o dostawie wody
* Protokół odbioru zewnętrznej sieci kanalizacji/ lub szamba
* Inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą z namierzeniem i naniesieniem obiektów na mapę zasadniczą (budynki, sieci, szambo)
* Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę.
* Stanowisko organów wymienionych w art.56 ustawy Prawa budowlanego tj. PIS, PIP, PSP.
* Kopia rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami lub projekt powykonawczy.
*świadectwo charakterystyki energetycznej
Dodatkowe informacje:

* W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami. W razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

i to wszystko

Link do komentarza
 • 3 miesiące temu...
Cytat

protokoły odbioru z zewnętrznych sieci potrzebnych do odebrania budynków jak się załatwia? trzeba to grzieś zgósic czy wystarczy że podpisze je wykonawca? czy chodzi tutaj tylko o główne przyłącza czy o przykanaliki również?Odbiory końcowe zewnętrznych instalacji powinien wykonać wykonawca z uprawnieniami przy obecności przedstawiciela gminy- jeżeli to gmina jest właścicielem kanalizy i wodociągu. Odbiory cząstkowe wykonuje uprawniony inż.
W moim przypadku zew instalacje i wew ins co, cwu i zasilanie pieca olejem wykonał inż. Do tego podpis wykonawcy i gminy.


pozdro
Link do komentarza
Co to są odbiory cząstkowe? czy jest to odcinek łączący mój budynek z miejscem włączenia do sieci?
Rozumiem to tak, że wszystkie przyłącza które mam na mojej posesji idące do mojego budynku musi odebrać inzynier i ktoś z gminy, tak?
mam odbiory techniczne przyłączy do mojej działki, to wystarczy?
Link do komentarza
Cytat

Co to są odbiory cząstkowe? czy jest to odcinek łączący mój budynek z miejscem włączenia do sieci?
Rozumiem to tak, że wszystkie przyłącza które mam na mojej posesji idące do mojego budynku musi odebrać inzynier i ktoś z gminy, tak?
mam odbiory techniczne przyłączy do mojej działki, to wystarczy?
U mnie wyglądało to tak:

uprawniony inż wykonał odbiór końcowy instalacji wody na zewnątrz i wewnątrz, co wewnątrz. Czyli mamy pięć instalacji.
Do tego wykonawca instalacji zewnętrznej podpisał zgodność wykonania instalacji z prawem i projektem. Taki odbiór przedstawiciel gminy obejrzał i potwierdził zgodność i prawidłowe wykonanie.
Czyli mamy 2 dokumenty. Jeden to odbiór wszystkich instalacji wodno kanalizacyjnych i co, a drugi to odbiór instalacji zewnętrznych przez wykonawcę i gminę. Takich dokumentów żądał PINB ode mnie.
A reszta to jak wyżej. Udało mi się skompletować dosłownie wszystko i PINB wydał oświadczenie w ciągu 4 dni - dom mógł być zamieszkany.

Pozdrawiam icon_biggrin.gif
Link do komentarza
 • 6 miesiące temu...
Witam
Dostałem decyzję na przystąpienie do użytkowania mojego domu od Powiatowego Inspektoratu Budowlanego.
Zastanawiam się jednak co dalej mam z tym zrobić? Czy gdzieś mam z tym iść?

np.
Czy trzeba to jakoś zgłosić w księgach wieczystych, żeby nanieśli tam informację, że na działce stoi budynek ?
Czy trzeba z tym iść do gminy żeby zaczęli naliczać podatek od domu, a nie od pola?
Czy bankowi w którym mam kredyt hipoteczny trzeba to zgłosić ?
Czy firma ubezpieczeniowa, która prowadzi polisę dla mojej nieruchomości musi ten dokument też mieć ?
Czy trzeba to zgłosić w gazowni, wodociągach i elektrowni ? - wiem, że podobno prąd jest tańszy po odbiorze (niebudowlany)

Proszę o informację.
Link do komentarza
dodam jeszcze od siebie: miałem pozwolenie na budowę i budowę zjazdu indywidualnego - więc dodatkowo do odbioru potrzebowałem jeszcze z UM odbiór owego zjazdu(przy okazji sprawdzono czy miałem pozwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu owego zjazdu)
Link do komentarza
[quote name='Kapitalista' date='19.06.2011, 02:57 ' post='214988']
Witam
Dostałem decyzję na przystąpienie do użytkowania mojego domu od Powiatowego Inspektoratu Budowlanego.
Zastanawiam się jednak co dalej mam z tym zrobić? Czy gdzieś mam z tym iść?

Po otrzymaniu tego dokumentu należy to zgłosić do banku - jeżeli masz kredyt.
Gmina przyśle Ci sama informację o podatku od nieruchomości bo zrobiłeś inwentaryzację.
Umowę o prąd miałem po odbiorze domu przez kierownika.
W księgach wieczystych można zgłosić ale oni już wiedzą, że stoi dom bo mają wpis na polecenie banku.

pozdro
Link do komentarza
 • 2 tygodnie temu...
Cytat

dodam jeszcze od siebie: miałem pozwolenie na budowę i budowę zjazdu indywidualnego - więc dodatkowo do odbioru potrzebowałem jeszcze z UM odbiór owego zjazdu(przy okazji sprawdzono czy miałem pozwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu owego zjazdu)


Przepraszam, ale jest świadectwo energetyczne, które jest obowiązkowo lub wg ust.5, ust. 5 prawa budowlanego,
wg art.5, ust. 5 przepisu nie stosuje się do lokali mieszkalnych posiadajacych własne instalacje ogrzewcze.
Czy może błędnie czytałem ten przepis.

Cytat

dodam jeszcze od siebie: miałem pozwolenie na budowę i budowę zjazdu indywidualnego - więc dodatkowo do odbioru potrzebowałem jeszcze z UM odbiór owego zjazdu(przy okazji sprawdzono czy miałem pozwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu owego zjazdu)


Przepraszam, ale jest świadectwo energetyczne, które jest obowiązkowo lub wg prawa budowlanego,
w art.5, ust. 5 przepisu nie stosuje się do lokali mieszkalnych posiądających własne instalacje ogrzewcze.
Czy może błędnie czytałem ten przepis.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
 • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

 • Najnowsze posty

  • Przy wyborze pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej, warto wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak: Wytrzymałość - warto wybrać model blachy, który ma odpowiednią grubość nie cieńszą niż 0,50 mm (wszystkie blachodachówki Blachy Pruszyński, mają nominalną grubość 0,50 mm rdzenia + powłoki lakierniczne) oraz właściwości mechaniczne, aby dach był odporny na wiatr, opady oraz inne czynniki zewnętrzne. Estetyka - warto wybrać kolor i fakturę blachy, która będzie pasować do stylu budynku oraz otoczenia (połysk, lub struktura matu gruboziarnistego, np. PURMAT). Czas trwałości - warto wybrać blachę, która jest trwała i nie wymaga częstej konserwacji (PURMAT z gwarancją do 50 lat). Blachy Pruszyński oferuje różne modele blach, różniące się właściwościami i zastosowaniem. Różnice między modelami mogą obejmować grubość blachy, rodzaj powłoki, wygląd oraz właściwości termoizolacyjne. W przypadku dachu kopertowego domu remontowanego typu kostka z PRL, dobrym wyborem może być model blachodachówki PŁASKA lub PŁASKA PLUS. Jest to blacha o prostym kształcie, która świetnie pasuje do dachów o nietypowej konstrukcji, takiej jak dach kopertowy. Płaska blachodachówka dobrze współgra z budynkami o klasycznym stylu, takimi jak domy z lat 70-tych.   ____________________________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński => https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/    
  • Firma Blachy Pruszyński stale rozwija swoją ofertę i dostosowuje ją do aktualnych wymagań rynkowych. Tak właśnie powstała blacha trapezowa TP26 SUPER, która zdobyła tegoroczny medal MTP. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/aktualnosci/104686-zloty-medal-budma-2023-dla-blachy-trapezowej-tp26-super-blachy-pruszynski
  • Dzieki za czujnosc  . Jesli masz na mysli nie do konca zalana jedna bednarke, to mea  culpa. Robilam mnostwo zdjec, i wyslalo mi sie  jedno  z robionych  w trakcie.  Wszystko  jest pieknie pokryte betonem. I  podkladki sa wszedzie, jeszcze im zostalo.     W rogach zbrojenia powinny  byc "elki" ? Majster powiedzial, ze wystarczy jak bedzie sie krzyzowac, i bedzie  powiazane. Estetyka  law nie  ma znaczenia, piasek sie troche osypywal. Wazne, zeby wytrzymaly ciezar fundamentow, scian i dachu. I chyba wytrzymaja, to przeciez tylko mala chatka.   A moze chodzi  o cos jeszcze? Do poniedzialku  jest czas na pomyslenie o  wszystkim.  
  • Sporo się działo ale spoko. Będzie działać. Jeśli wszędzie są podłożone podkładki pod zbrojenie to OK.  Natomiast nieco inaczej zrobiłbym łączenie zbrojenia w narożnikach. Na temat uziomu nie wypowiadam się. Wprawdzie wykopy i zalanie ław to "wieś tańczy i śpiewa" ale to kwestia estetyki. I słabo związanego gruntu.
 • Popularne tematy

×
×
 • Utwórz nowe...