Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
Mundek38

odbiór budynku jednorodzinnego

Recommended Posts

Cytat

jakie dokumenty obowiązują i co z projektem, gdy były korekty


Wykaz dokumentów wymaganych do odbioru budynku można uzyskać w wydziale architektury. Czasami nieznacznie wymagania mogą się różnić.

Tu znajdują się cenne informacje: https://forum.budujemydom.pl/Co-trzeba-zrob...domu-t9432.html

oraz

https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/a/7373-budowa-i-odbior-budynku

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
przepisałem 2 link
Budowa i odbiór budynku Budowa i odbiór budynku
Budowa budynku rozpoczyna się z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Prace przygotowawcze

Pracami przygotowawczymi są:

wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
wykonanie niwelacji terenu;
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę , właściwy organ /starostę/ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem (plik PDF zawiadomienie_o_terminie_rozpoczecia_robot_budowlanych.doc, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o posiadaniu stosownych kwalifikacji,
w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi (plik PDF oswiadczenie_kierownika_budowy_o_przyjeciu_obowiazkow.doc, a także zaświadczenie, o posiadaniu stosownych kwalifikacji,
informację zawierającą dane zamieszczone na tablicy informacyjnej.
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

W razie nieuzgodnienia warunków właściwy organ /starosta/ – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

Inwestor, po zakończeniu robót jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Odbiór budynku/odstępstwa od projektu
Po zakończeniu budowy inwestor musi powiadomić organ wydający pozwolenie na budowę – starostę o jej zakończeniu (plik PDF zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy_obiektu_budowlanego.doc.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
oryginał dziennika budowy;
oświadczenie kierownika budowy:
– o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (plik PDF oswiadczenie_kierownika_budowy_o_zakonczeniu_budowy.doc;

oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
protokoły badań i sprawdzeń;
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia inwestor musi dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. Oświadczenie takie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Orzecznictwo
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2006 r. sygn. akt II OSK 617/05

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie mieści się w szeroko pojmowanym zakresie postępowania o pozwolenie na budowę i stanowi po prostu jego kolejny, w tym wypadku końcowy, etap.


Powiadomienie o zakończeniu budowy jako element obowiązku prawnego wynikającego z decyzji o pozwoleniu na budowę nie może być rozpatrywane w kategoriach oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki cywilnej. Zgłoszenie takie zatem jako element końcowy postępowania w zakresie pozwolenia na budowę oceniane musi być nie tyle w świetle prawa cywilnego, lecz z punktu widzenia prawa publicznego (administracyjnego).


Przepisy Prawa budowlanego nie zawierają wymogu dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania przez wszystkich inwestorów realizujących dane zamierzenie, zatem wystąpienie z takim zawiadomieniem chociażby przez jednego z nich stanowi podstawę do podjęcia stosownych działań przez organy nadzoru budowlanego prowadzących do wydania decyzji na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

jakie dokumenty obowiązują i co z projektem, gdy były korekty* Zawiadomienie o terminie zakończonych robót budowlanych
* Oświadczenie kierownika budowy (rozbiórki) o zakończeniu budowy
* Oryginał dziennika budowy (robót) zarejestrowany w wydziale Urbanistyki i Architektury
* Protokół kontroli przewodów kominowych
* Protokół odbioru wewnętrznej instalacji gazowej - próba szczelności
* Protokół odbioru zewnętrznej sieci gazowej lub umowę o dostawie gazu
* Protokół odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej lub oświadczenie elektryka + kopia uprawnień
* Protokół odbioru zewnętrznej sieci elektrycznej lub umowę o dostawie prądu
* Protokół odbioru zewnętrznej sieci wodnej - lub umowę o dostawie wody
* Protokół odbioru zewnętrznej sieci kanalizacji/ lub szamba
* Inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą z namierzeniem i naniesieniem obiektów na mapę zasadniczą (budynki, sieci, szambo)
* Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę.
* Stanowisko organów wymienionych w art.56 ustawy Prawa budowlanego tj. PIS, PIP, PSP.
* Kopia rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami lub projekt powykonawczy.
*świadectwo charakterystyki energetycznej
Dodatkowe informacje:

* W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami. W razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

i to wszystko

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
protokoły odbioru z zewnętrznych sieci potrzebnych do odebrania budynków jak się załatwia? trzeba to grzieś zgósic czy wystarczy że podpisze je wykonawca? czy chodzi tutaj tylko o główne przyłącza czy o przykanaliki również?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

protokoły odbioru z zewnętrznych sieci potrzebnych do odebrania budynków jak się załatwia? trzeba to grzieś zgósic czy wystarczy że podpisze je wykonawca? czy chodzi tutaj tylko o główne przyłącza czy o przykanaliki również?Odbiory końcowe zewnętrznych instalacji powinien wykonać wykonawca z uprawnieniami przy obecności przedstawiciela gminy- jeżeli to gmina jest właścicielem kanalizy i wodociągu. Odbiory cząstkowe wykonuje uprawniony inż.
W moim przypadku zew instalacje i wew ins co, cwu i zasilanie pieca olejem wykonał inż. Do tego podpis wykonawcy i gminy.


pozdro

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Co to są odbiory cząstkowe? czy jest to odcinek łączący mój budynek z miejscem włączenia do sieci?
Rozumiem to tak, że wszystkie przyłącza które mam na mojej posesji idące do mojego budynku musi odebrać inzynier i ktoś z gminy, tak?
mam odbiory techniczne przyłączy do mojej działki, to wystarczy?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Co to są odbiory cząstkowe? czy jest to odcinek łączący mój budynek z miejscem włączenia do sieci?
Rozumiem to tak, że wszystkie przyłącza które mam na mojej posesji idące do mojego budynku musi odebrać inzynier i ktoś z gminy, tak?
mam odbiory techniczne przyłączy do mojej działki, to wystarczy?
U mnie wyglądało to tak:

uprawniony inż wykonał odbiór końcowy instalacji wody na zewnątrz i wewnątrz, co wewnątrz. Czyli mamy pięć instalacji.
Do tego wykonawca instalacji zewnętrznej podpisał zgodność wykonania instalacji z prawem i projektem. Taki odbiór przedstawiciel gminy obejrzał i potwierdził zgodność i prawidłowe wykonanie.
Czyli mamy 2 dokumenty. Jeden to odbiór wszystkich instalacji wodno kanalizacyjnych i co, a drugi to odbiór instalacji zewnętrznych przez wykonawcę i gminę. Takich dokumentów żądał PINB ode mnie.
A reszta to jak wyżej. Udało mi się skompletować dosłownie wszystko i PINB wydał oświadczenie w ciągu 4 dni - dom mógł być zamieszkany.

Pozdrawiam icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam
Dostałem decyzję na przystąpienie do użytkowania mojego domu od Powiatowego Inspektoratu Budowlanego.
Zastanawiam się jednak co dalej mam z tym zrobić? Czy gdzieś mam z tym iść?

np.
Czy trzeba to jakoś zgłosić w księgach wieczystych, żeby nanieśli tam informację, że na działce stoi budynek ?
Czy trzeba z tym iść do gminy żeby zaczęli naliczać podatek od domu, a nie od pola?
Czy bankowi w którym mam kredyt hipoteczny trzeba to zgłosić ?
Czy firma ubezpieczeniowa, która prowadzi polisę dla mojej nieruchomości musi ten dokument też mieć ?
Czy trzeba to zgłosić w gazowni, wodociągach i elektrowni ? - wiem, że podobno prąd jest tańszy po odbiorze (niebudowlany)

Proszę o informację.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość adiqq
dodam jeszcze od siebie: miałem pozwolenie na budowę i budowę zjazdu indywidualnego - więc dodatkowo do odbioru potrzebowałem jeszcze z UM odbiór owego zjazdu(przy okazji sprawdzono czy miałem pozwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu owego zjazdu)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
[quote name='Kapitalista' date='19.06.2011, 02:57 ' post='214988']
Witam
Dostałem decyzję na przystąpienie do użytkowania mojego domu od Powiatowego Inspektoratu Budowlanego.
Zastanawiam się jednak co dalej mam z tym zrobić? Czy gdzieś mam z tym iść?

Po otrzymaniu tego dokumentu należy to zgłosić do banku - jeżeli masz kredyt.
Gmina przyśle Ci sama informację o podatku od nieruchomości bo zrobiłeś inwentaryzację.
Umowę o prąd miałem po odbiorze domu przez kierownika.
W księgach wieczystych można zgłosić ale oni już wiedzą, że stoi dom bo mają wpis na polecenie banku.

pozdro
 • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

dodam jeszcze od siebie: miałem pozwolenie na budowę i budowę zjazdu indywidualnego - więc dodatkowo do odbioru potrzebowałem jeszcze z UM odbiór owego zjazdu(przy okazji sprawdzono czy miałem pozwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu owego zjazdu)


Przepraszam, ale jest świadectwo energetyczne, które jest obowiązkowo lub wg ust.5, ust. 5 prawa budowlanego,
wg art.5, ust. 5 przepisu nie stosuje się do lokali mieszkalnych posiadajacych własne instalacje ogrzewcze.
Czy może błędnie czytałem ten przepis.

Cytat

dodam jeszcze od siebie: miałem pozwolenie na budowę i budowę zjazdu indywidualnego - więc dodatkowo do odbioru potrzebowałem jeszcze z UM odbiór owego zjazdu(przy okazji sprawdzono czy miałem pozwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu owego zjazdu)


Przepraszam, ale jest świadectwo energetyczne, które jest obowiązkowo lub wg prawa budowlanego,
w art.5, ust. 5 przepisu nie stosuje się do lokali mieszkalnych posiądających własne instalacje ogrzewcze.
Czy może błędnie czytałem ten przepis.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czy trzeba to zgłosić w gazowni, wodociągach i elektrowni ? - wiem, że podobno prąd jest tańszy po odbiorze (niebudowlany)

Proszę o informację.To trzeba sprawdzić na umowie, jaką masz taryfę. Ale później trzeba się wybrać do ZE.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
z tym prądem to zależy od dostawcy....vattenfall już SSZ uważa za odpowiedni i prąd już jest w normalnej cenie, a nie w budowlanej......enea bodajże ma dopiero po odebraniu budynku.....

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

 • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

 • Najnowsze posty

  • Z tego co wiem, to jest problem z metalowymi kotwami łączącymi płyty. Ale wg konstruktorów - do rekonstrukcji. Brak izolacji i szczeliny bywały takie, że sciany przemarzały, mimo gorących kaloryferów. Wiem, bo jako student, robiłem spis powszechny na nowym osiedlu - i mieszkańcy mi to pokazali, gdy poczułem, jak ciągnęło chłodem od ściany. Sam mieszkałem w bloku z cegły - tam ściany były typowe 38 cm. Ale na odmianę były piece pokojowe albo tzw ogrzewanie etażowe indywidualne. Potem zaczęto ocieplać styropianem ściany (a może od razu?) - najpierw 5 cm, potem więcej.  Na mieszance kleju z cementem i piaskiem.  Trzeba pamiętać że energia była stosunkowo tania, czy to węgiel, koks, więc grzejniki parzyły dłonie, a kotłownie były państwowe lub spóldzielcze. Windy typowo nadal są raczej od 4 czy piątego piętra - w niższych chyba nadal nie ma.    
  • Co sądzicie o szkle z grafiką jako ściana prysznicowa?
  • ładne To ja polecę taką mieszanką fantazji i historyzmu - takich fascynatów kreskówki i muzyki midi - takie filmy robią:   Polecam inne filmy tych autorów - synchronizacja muzyczki i obrazu oraz wyobraźnia i obrazki imponujące - ale trzeba znaleźć w sobie trochę dziecka 
  • A ja bym zostawił ten modrzew, a wyrzucił to piętro, wyglądające dla mnie, jak kawałek więzienia, albo maszynowni. Nie chciałbym też, żeby życie mojej rodziny, czy moje osobiste było aż takie publiczne, dzięki takiemu przeszkleniu. Chyba że działka ma kilka ha. Elfir pewnie zrobi ci wykład nt kosztów grzania w takim domu (i słusznie) (nie mówiąc o tej nadbudówce - pewnie ze schodami ) Jak widzisz mamy swoje subiektywne zastrzeżenia. Jesli to ma być wzorzec - to na projekt typowy. To ładny dom, elegancki i nowoczesny w formie (oprócz tego piętra). Mnie się podoba. Ale osobiście nie mieszkałbym w takim z powodu nadmiernego przeszklenia i braku prywatności - znowu subiektywne wrażenie. 
  • Ale przecież dla ciebie liczy się tylko nowoczesność, sam to napisałeś. Przynajmniej się tego nie wypieraj i bądź konsekwentny. Ludzkość wypracowała wiele wzorców piękna i wykluczały sie one często z pokolenia na pokolenie, czy stylu na styl. Kto teraz przejmuje sie zlotym podziałem, czy np. proporcjami kolumny doryckiej. I ty też tego nie tolerujesz, jako stare i mało ambitne - NIE NOWOCZESNE.   ty zaledwie możesz zrozumieć dawne klimaty, sam to piszesz. I OK. Tylko że współczesna architektura, jak i sztuka ogólnie zazwyczaj jest w opozycji do starych stylów.  No to wymień te cechy, prawidła nowoczesnej architektury na które, wg ciebie i są stosowane teraz, pokaż przykłady, konkretne wzorce, wzory, definicje - do których stosują się teraz wielcy architekci. Wzorce i konkrety - a nie subiektywne gust i smak.  Chyba że powodujesz się tylko smakiem i gustem osobistym - ja np. sie tym posługuję. Ale ja nigdy nie powiem nikomu, że jego twórczość to szajs - powiem najwyżej, że mnie się nie podoba.  Tylko mnie i wcale nie przesądza to owartości jego projektu. Może to wziąść pod uwagę, mogę mu pokazać, co mi się nie podoba, co bym zmienił, pokazać przykłady, które mi sie podobają. Może równie dobrze powiedzieć, że ma inne poczucia harmonii, proporcji, piękna i ma do tego prawo. I nie impotuję mu, że jest niedouczony, nie ma gustu, jest idiotą, czy emerytem myślącym o trumnie.   I proszę, piszesz mhtylowi: widzisz i czujesz - to się zgadza. Ale to subiektywne postrzeganie - każdy ma inaczej. Pokaż mi budynek, obraz, rzeźbę - który podoba się bez zastrzeżeń każdemu, ba - każdemu krytykowi, czyli wyksztalconemu.  Natomiast słowo wie wskazuję na konkretną wiedzę - no to podaj tę konkretną wiedzę. Wg mnie  nie ma takiej w stosunku do formy współczesnej - są tylko odczucia. Są konkrety odnośnie funkcji, ale formy nie. Architektura to forma + funkcja.   Na koniec przykład z samochodami - tak samo sztuka użytkowa jak dom w kwestii formy. Na pewno jedne ci się podobają, inne zupełnie  nie - też je widzisz i czujesz - chodzi mi o formę, nie o technikę (funkcję). A przecież tworzą je wykształceni styliści za ciężkie pieniądze.  Bo chodzi o to że to klienci mają różne gusty i wyobrażenia - i nawet każda potwora znajdzie swego amatora - tak one są różne.   Na koniec - to do Elfir też. Nasze tutaj spory są subtelne i delikatne w stosunku do tych, którzy toczą miedzy sobą artyści, nie mówiąc o krytykach. A oni nic nie robią tylko w tym siedzą i naprawdę często wiedzę mają encyklopedyczną w temacie.   Co chce przez to powiedzieć? że to są bardzo indywidualne odczucia, dlatego trzeba być ostrożnym z mentorskim tonem w stosunku do innych, a przede wszystkim tolerancyjnym. 
 • Popularne tematy

×
×
 • Utwórz nowe...