Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Regulamin

Regulamin Forum Budujemydom.pl

§ 1.Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (dalej zwany także "Regulaminem") określa zasady wykonywania i korzystania ze świadczonej drogą elektroniczną usługi, polegającej na umożliwieniu użytkowania forum internetowego, dostępnego pod adresem https://forum.budujemydom.pl (dalej zwanego także "Forum").

2.Usługa, o której mowa w ust. 1 świadczona jest przez firmę AVT – Korporacja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszczynowa 11,  03-197 Warszawa.

3.Usługa, o której mowa w niniejszym Regulaminie, polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4.Usługa świadczona jest na rzecz osób, które wyraziły wolę korzystania z Forum poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej https://forum.budujemydom.pl.

5.Każdy z Użytkowników określa samodzielnie swój identyfikator (tzw. login) i hasło dostępu do Konta. Udzielanie się na Forum jest możliwe dopiero po zalogowaniu się do własnego konta.

§ 2.Zasady korzystania z Forum

1.Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. AVT-Korporacja sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum.

2.Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem. W szczególności niedozwolone jest:

  • rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
  • wzywanie za pośrednictwem Forum do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, a także rozpowszechnianie treści propagujących przemoc,
  • rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich (w tym zachęcanie do nabycia lub korzystania z nielegalnego oprogramowania),
  • rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub innych podobnie działających rozwiązań.
  • używania/posiadania wielu kont przez tę samą osobę.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

4. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych, przekazów zawierających linki do prywatnych stron www oraz treści zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail.  

5. AVT – Korporacja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w par. 2 ust. 2,3 i 4 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny wyżej wymienione postanowienia. 

6. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum, wyłącznie treści zgodnych z tematyką działu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych Forum treści niezwiązanych z tematem wiodącym (wątkiem głównym dyskusji).

7. Administrator daje ostrzeżenia za niestosowne zachowanie za pośrednictwem Prywatnej Wiadomości (PW). Za pierwszym ostrzeżeniem konto będzie zablokowane na 7 dni, za drugim na 14 dni. Trzecie ostrzeżenie powoduje zablokowanie konta i danego użytkownika/osobę na stałe.

§ 3. Pisanie na Forum

1. Zakładanie nowego tematu powinno być poprzedzone sprawdzeniem, czy takowy w ostatnim czasie już nie powstał. Należy również zamieścić temat w odpowiednim dziale Forum.

2. Nadając tytuł tematowi należy sformułować go tak, aby możliwie precyzyjnie określić treść danego tematu.

3. Pisanie w istniejących tematach powinno ograniczyć się do treści istotnych.

4. Piszący na Forum winni przestrzegać zasad ortografii i gramatyki oraz jasnego wyrażania się. Każdy piszący powinien sprawdzić napisaną wiadomość i w miarę potrzeby poddać edycji błędy. Z uwagi na Uczestników z innych krajów dopuszcza się pisanie bez polskich znaków diakrytycznych.

§ 4. Prawa autorskie

1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika na Forum, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum, Użytkownik upoważnia AVT – Korporacja Sp. z o.o. do korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach Forum,
  • w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie (b.) powyżej - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet,
  • rozpowszechniania Utworu w prasie wydawanej przez AVT – Korporacja sp. z o.o. oraz za pośrednictwem wszelkich pozostających w dyspozycji AVT – Korporacja sp. z o.o. stron internetowych.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Rejestrując się na Forum Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez AVT – Korporacja sp. z o.o. jego danych osobowych dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem usługi, polegającej na umożliwieniu użytkowania forum internetowego. Zgoda Użytkownika obejmuje także uzasadnione działania firmy AVT – Korporacja sp. z o.o. polegające na promocji Forum oraz treści związanych z portalem BudujemyDom.pl. 

2. AVT – Korporacja sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 6. Usunięcie danych

1. Użytkownik serwisu może usunąć dane osobowe wysyłając e-mail z próbą o wykasowanie (należy wysłać z e-mail z którego konto było rejestrowane) na adres: marcin.szymanik@budujemydom.pl

§ 7. Postanowienia końcowe

1. AVT – Korporacja sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

2. AVT – Korporacja sp. z o.o. może czasowo zawiesić działalność Forum bez podawania przyczyn takiego działania. Powyższe nie będzie powodowało powstania roszczeń Użytkowników wobec AVT – Korporacja sp. z o.o. 

3. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. AVT – Korporacja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

×
×
  • Utwórz nowe...