Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

Hancek

Uczestnik
  • Posty

    1
  • Dołączył

  • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralny

O Hancek

  • Ranga
    Początkujący
  1. Dzień dobry, Chciałbym prosić o opinię i poradę: Mam działkę która została kupiona w 94 roku, na której chciałbym postawić dom. Zawnioskowałem o wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania. Otrzymałem podzielenie działki na 3 tereny: - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 13MN, - Teren drogi publicznej - 2KDz - Teren w ciągu ekologicznym - R1. Przez część zabudowy mieszkaniowej przebiega las, a teoretycznie tylko w tej części mogę postawić dom. Las należy do obszaru chronionego krajobrazu. I tu pytanie, czy można ten las wyciąć i w tym miejscu postawić dom, jakie są procedury i warunki prawne, co najlepiej w tej sytuacji zrobić. Las jest w większości wysuszony (głownie wysuszona chuda olcha, kilka chudych brzózek i dwa dęby). Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym zagospodarowaniu dla części mieszkaniowej są nastepujące: 1. Teren o symbolu 13MN a) przeznaczenie terenów zabudowa mieszkaniowa jednorodzimia, b) zasady i warunki zagospodarowania: - realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, - plan dopuszcza realizację zabudowy gospodarczej, garażowej jako samodzielnych obiektów, - maksymalna wysokość projektowanych budynków mieszkahiych 10m w kalenicy dachu budynku od poziomu terenu, - dach budynków mieszkalnych dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci l5°- 45°, - maksymalna wysokość posadowienia parteru budynków mieszkalnych - 0.8 m.n.p.t., - wysokość projektowanych budynków gospodarczych, garażowych określa się na jedną kondygnację - maksymalna wysokość tych budynków w kalenicy dachu wynosi 5.0m, dach jedno, wu u wielospadowy o nachyleniu połaci l5°- 45°, w przypadku istniejącej zabudowy mieszkaniowej, garażowej i gospodarczej na tym terenie dopuszcza się rozbudowę lub adaptację niewpływającą na zmianę przeznaczenia terenu, maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych, garażowych, wolno-stojących wynosi 80m2, plan ustala obowiązek zachowania powierzchni biologicznej czynnej na poziomie mm. 50 A powierzchni działki - maksymalna powierzchnia zabudowy dla poszczególnych działek wynosi 30% powierzchni działki, dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, w miejscach niewyznaczonych planem, w zależności od zapotrzebowania i na warunkach właściwego zarządzającego siecią, - teren znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu, dostęp do drogi powiatowej z gruntów podlegających podziałom geodezyjnym na działki, należy ograniczyć do jednego zjazdu na drogę powiatową. II. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - ustalenia ogólne 1) lokalizacja nowo projektowanych obiektów, z wykluczeniem lokalizacji stacji transformatorowych od dróg publicznych, wyznaczonych planem obowiązuje wg nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie ze zwymiarowaniem podanym na rysunku planu i wynosi: - 8m od linii rozgraniczającej drogę zbiorczą 2l(Dz; 2) w przypadku istniejących budynków wykraczających poza ustaloną planem nieprzekraczalna linię zabudowy dopuszcza się ich nadbudowę w obecnym zarysie budynku, a rozbudowa rzutu budynku nie może przekroczyć ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogę; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy od górnej skarpy rowu dla obiektów kubaturowych wynosi 3m, a min. linia ogrodzenia wynosi l.5m; 4) na terenach znajdujących się w Obszarze Chronionego Krajobrazu zakazuje się lokalizacji nowo projektowanych obiektów budowlanych w pasie szerokości 50m od linii brzegów rzeki oraz istniejących stawów, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, w wyżej wymienionym pasie dopuszcza się adaptację istniejących obiektów, ich rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, remont i modernizację przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu, dopuszcza się uzupełnianie istniejącej zabudowy o obiekty integralnie z nią związane; 5) lokalizacja nowo projektowanych obiektów od dróg wewnętrznych istniejących i powstałych w wyniku podziału (nie oznaczonych rysunkiem planu) - min. 6m od linii rozgraniczających tych dróg; 6) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych w odległości l.5m od granicy lub w granicy działki ‹ wyłącznie w przypadku działek o szerokości nie większej niz lóm, w pozostałych przypadkach lokalizacja zgodnie z przepisami szczególnymi, jezeli ustalenia dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej; 7) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych i garażowych w granicy działki lub l.5m od granicy l działki; 8) dopuszcza się adaptację istniejących obiektów ich rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i remont przy l zachowaniu pozostałych ustaleń planu; 9) ustala się utrzymanie bez prawa odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejących budynków lub 's ich części, gdy nie spełniają ustaleń niniejszego planu; 10) plan ustala, ze potrzeby garażowe i parkingowe winny być spełnione w ramach własnej działki; ll) na terenach o symbolu MN, MNL, MNK, ZR dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy siedliskowej z możliwością jej rozbudowy pod warunkiem, ze prowadzona działalność rolnicza swoją uciązliwością nie będzie wykraczała poza granice własności. W załączniku zdjęcie wyrysu
×
×
  • Utwórz nowe...