Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Jak wybudować dom na działce rolnej


Recommended Posts

Działki rolne są zwykle malowniczo położone i mają stosunkowo niskie ceny. Chętnie więc są wybierane jako atrakcyjne miejsce na zbudowanie domu w przyszłości lub traktowane jako inwestycja w ziemię, którą kiedyś będzie można sprzedać z dużym zyskiem.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/dzialka/a/10315-jak-wybudowac-dom-na-dzialce-rolnej

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 1 miesiąc temu...
No to będę miał problem bo jestem w trakcie kupna działki trzydziestu-ar na wsi .Nie jestem rolnikiem a chciałem tam wybudować mały domek na stare lata.Media są i droga dojazdowa jest tylko przekształcić ze ścierniska na budowlaną, kto wie czy nie będzie ciężko :( proszę o podpowiedzi .
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

No to będę miał problem bo jestem w trakcie kupna działki trzydziestu-ar na wsi .Nie jestem rolnikiem a chciałem tam wybudować mały domek na stare lata.Media są i droga dojazdowa jest tylko przekształcić ze ścierniska na budowlaną, kto wie czy nie będzie ciężko icon_sad.gif proszę o podpowiedzi .


Nawet jeśli nie jesteś jeszcze właścicielem działki, to znając jej nr w ewidencji gruntów mozesz wystąpić do miejscowej gminy o wydanie warunków zabudowy, czyli takie ogólne zapytanie czy w tym miesjcu bedziesz mógł postawic budynek mieszkalny. jeśli w poblizu juz ktos ma dom to nie powinno być problemów tzw. dobre sąsiedztwo. Jeśli działk nieduża chyba do 0.5ha odrolnienie nie jest trudne. Moze też okazać sie ze nie bedzie koneczne bo mogą pozwolic tez na budowe domku w zabudowie zagrodowej, czyli ze jakby nowe gospodarstwo.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 3 miesiące temu...
Gość robcio_40
No niestety musztarda po obiedzie Grunt 30ar i 5 m ,5tej 6tej kl kupiony .Z wiosny zamierzam to ogrodzić siatką leśną ,mimo że w pobliżu stoją budynki mieszkalne ,i teraz mam prośbę hmm- o jakich wymiarach mogę postawić domek bez zezwolenia ,i pomóżcie mi znaleźć odpowiedni projekt , bo już się po gubiłem ...
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

po pierwsze zeby postawić dom na działce rolnej musi ona mieć minimum1hektar i być klasy piątej przy klasie niższej zgode wydaje ministerstwo niema szans przy piątej i szustej bez problemu są warunki ile można bez pozwolenia? 35m2Jasny gwint, to ponad 99% domów stoi jako samowola? icon_biggrin.gif

Masz zadatki na parlamentarzystę. icon_biggrin.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

<strong>Jeśli chcemy wybudować dom na działce rolnej to przede wszystkim należy wprowadzić zmianę przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tę sprawę trzeba załatwić w gminnym wydziale geodezji i gospodarki przestrzennej. Następnie grunt wyłącza się z produkcji rolnej przekształcając go na działkę budowlaną. Decyzje w tym zakresie otrzymujemy w starostwie.</strong>

<strong>Pełna treść pod adresem:</strong>
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/dzialka/a/10315-jak-wybudowac-dom-na-dzialce-rolnej
Warto zapoznac sie z tym wyrokiem . Tu jest mowa o sasiedztwie. Wydaje mi sie ze nie bedziesz musial odrolniac dzialki. Masz 30a a to jest taka wielkosc wedlug ktorej mozna juz budowac sie na dzialce rolnej - warunek droga publiczna i sasiedztwo .

W Y R O K
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 25 stycznia 2005 r.
Sygnatura: II SA/Bk 677/04

Wyrok jest prawomocny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Leszka K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Burmistrza R. z dnia 29 lipca 2004 r. Nr (…); stwierdził, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; zasądził od samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. na rzecz skarżącego Leszka K. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego-.

Uzasadnienie:

Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2004 r. odwołania pana Leszka K. zam. Os. C. 6/9 G., od decyzji nr (…) Burmistrza R. z dnia 29 lipca 2004 r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domku letniskowego na działce nr (…)/2, położonej we wsi R., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.
W uzasadnieniu organ odwoławczy przedstawił następujący stan sprawy:
Pan Leszek K. wystąpił w dniu 5 lipca 2004 r. do Burmistrza R. z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie domku letniskowego, na terenie obejmującym działkę nr (…)/2, położonym we wsi R.
Decyzją nr (…) z dnia 29 lipca 2004 r. Burmistrz R. odmówił ustalenia warunków zabudowy na realizację zamierzenia inwestycyjnego określonego we wniosku. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał jako przyczynę odmowy ustalenia warunków zabudowy fakt niespełnienia warunków określonych w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).
Pan Leszek K. wniósł odwołanie od tej decyzji argumentując, że działka objęta wnioskiem jest położona w odległości ok. 50 m. od zabudowanych działek dostępnych z tej samej drogi, czyli w obszarze analizowanym, określonym przepisami wykonawczymi do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ma dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną. Informuje ponadto, że: ma na działce własną studnię, nieczystości są wywożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w R., energia elektryczna może zostać podłączona po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, działka stanowi grunt rolny VI klasy, nie wymagający zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze.
Rozpatrując odwołanie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. zważyło, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków”. Z treści tej wynika wprost, że niespełnienie któregokolwiek z warunków wyklucza możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy organ stwierdzi, że zamierzenie będące przedmiotem postępowania nie spełnia wszystkich warunków ustalonych w art. 61 ust. 1 ustawy, postępowanie musi być zakończone odmową ustalenia warunków zabudowy.
Z treści warunku zawartego w art. 61 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu: „co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu” wynika, że spełnienie tego warunku w rozpatrywanej sprawie wymaga, aby na działce przylegającej bezpośrednio do terenu objętego wnioskiem istniał obiekt usługowy o zbliżonej funkcji, formie i gabarytach. Fakt niespełnienia tego warunku w niniejszej sprawie budzi wątpliwości organu odwoławczego, zgodnie bowiem z przedłożoną przez wnioskodawcę mapką geodezyjną działki nr (…)/1, (…)/3 sąsiadujące z działką objęta wnioskiem, są działkami wolnymi od jakiejkolwiek zabudowy, lecz mapa nie obejmuje terenu przylegającego do działki nr (…)/2 od strony południowo-zachodniej.
Nie budzi natomiast wątpliwości fakt, że zamierzenie nie spełnia warunku określonego w art. 61 ust. 1 pkt 3, bowiem nawet jeśli na działce istnieje studnia (załączona do wniosku mapa tego stanu nie potwierdza), to działka nie posiada urządzeń do gromadzenia i unieszkodliwiania nieczystości płynnych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną. Jak stanowi przepis art. 61 ust. 5 warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.
Kolegium dostrzegło, że wyznaczone w zaskarżonej decyzji granice obszaru analizowanego nie odpowiadają wymogom § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588). W rozpatrywanej sprawie nieprawidłowość ta nie miała jednak wpływu na rozstrzygnięcie.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego p. Leszek K. ponawia zarzut, że decyzje obu instancji podjęte zostały w oparciu o błędną interpretację pojęcia „działki sąsiedniej” poprzez nieuwzględnienie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz. 1588), w tym w szczególności pojęcia „obszaru analizowanego”. Skarżący zarzucił również naruszenie przepisów art. 6, 7, 77 § 1, 80 i 107 kpa. Na tych podstawach skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonych decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia w celu sanacji popełnionych błędów w postępowaniach.
W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie. Ustosunkowując się do zarzutów skargi organ odwoławczy stwierdził, co następuje:
W § 3 ust. 2 rozporządzenia określono zasadę wyznaczania granic obszaru analizowanego: „…w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m.”. Zwrócić należy uwagę, że cytowany przepis nie określa górnej granicy zasięgu obszaru analizowanego”. Znaczy to, że w celu ustalenia optymalnych warunków w zakresie ładu przestrzennego, szczególnie w odniesieniu do formy zabudowy oraz sposobu zagospodarowania terenu, sporządzający analizę ma prawo szukać wzorców dla tych ustaleń w dowolnej odległości od terenu objętego wnioskiem. Uznanie, że obszar analizowany określony w powyższy sposób wyznacza zasięg sąsiedztwa, prowadziłoby do jawnej sprzeczności z treścią art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy w brzmieniu „co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu”, praktycznie bowiem w każdej sytuacji możliwe jest znalezienie „sąsiedztwa” jeśli nie ma ustalonego limitu odległości pomiędzy sąsiadami. Przeciwko takiej interpretacji jest także zawarty w tym przepisie warunek zawężający sąsiedztwo do takich zabudowanych działek, które są dostępne z tej samej drogi publicznej. Jest to w pełni uzasadnione, gdyż najczęściej ocena ładu przestrzennego dotyczy obudowy określonej przestrzeni np. obudowy przestrzeni placu, fragmentu drogi czy ulicy. W świetle powyższego przepisu nie jest możliwe uznanie za spełniającą jego wymagania sytuacji, w której do działki objętej wnioskiem przylega bezpośrednio działka zabudowana, lecz stykają się one tylnymi granicami, gdy ich fronty przylegają do różnych dróg. W tej sytuacji nie budzi wątpliwości kolegium, że sąsiedztwa, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy nie można interpretować inaczej, niż tylko jako bezpośredni styk działek wspólną granicą.
Niezależnie od powyższego Kolegium wyjaśnia, że mimo przedłożenia przez wnioskodawcę mapy nie obejmującej niezbędnego obszaru i wskazania w zaskarżonej decyzji wątpliwości na tym tle, skład orzekający wiedział, że wszystkie tereny przylegające do działki objętej wnioskiem są wolne od zabudowy i uznał, że usunięcie tego braku miałoby jedynie charakter formalny. Taki stan potwierdził sam skarżący, pisząc w odwołaniu, że jego działka jest położona w odległości ok. 50 m. od działek zabudowanych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga została uwzględniona albowiem zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem prawa materialnego, które – zdaniem Sądu – miało wpływ na wynik sprawy. Naruszenie prawa materialnego polega na błędnej interpretacji przepisu art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717). Przepis ten uzależnia możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy m.in. od spełnienia warunku, aby „co najmniej jedna sąsiednia działka, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania”. Organy administracji obu instancji przyjmują, iż „działka sąsiednia” w rozumieniu przytoczonego przepisu oznacza działkę „przylegającą bezpośrednio”. Wynika to z treści „Analizy stanu faktycznego i prawnego terenu” (stanowiącej załącznik do decyzji organu I instancji), gdzie stwierdza się, że „przedmiotowa działka nie posiada tzw. dobrego sąsiedztwa – działki bezpośrednio przyległe nie są zabudowane w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy”. Również organ odwoławczy w swym uzasadnieniu stwierdza kategorycznie, „że spełnienie tego warunku w rozpatrywanej sprawie wymaga by na działce przylegającej bezpośrednio do terenu objętego wnioskiem istniał obiekt usługowy o zbliżonej funkcji, formie i gabarytach”.
Taka interpretacja pojęcia „działki sąsiedniej” ma charakter restryktywny, albowiem ustawa nie wskazuje wcale, że działką sąsiednią jest tylko działka bezpośrednio sąsiadująca (granicząca) z terenem inwestycji. Jak trafnie wskazano w doktrynie, wymóg sąsiedztwa należy utożsamiać z tzw. sąsiedztwem urbanistycznym, nie mającym wiele wspólnego z istnieniem, bądź brakiem wspólnej granicy (E. Skorczyńska: Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalenie warunków zabudowy dla innych inwestycji, Samorząd Terytorialny, nr 7-8/2004, s. 94). Jak stwierdza Autorka, jeśli działka na której planowana jest inwestycja, nie ma wspólnej granicy z żadna działką zabudowaną, niemniej jednak znajduje się ona w dość bliskiej (pod względem urbanistycznym) odległości, nie ma przeciwwskazań do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wydaje się także, iż tzw. sąsiedztwo urbanistyczne przedstawiać się będzie różnorodnie na terenach zwartej zabudowy miejskiej, na terenach wiejskich, czy terenach rozproszonej zabudowy letniskowej.
Zdaniem Sądu pojęcie „działki sąsiedniej” winno być interpretowane funkcjonalnie. Skoro, dla potrzeb ustalenia wymagań dla nowej zabudowy, przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 r. wprowadzają kategorię „obszaru analizowanego”, przyjąć należy, iż wyznaczenie obszaru analizowanego jest wskazaniem, które spośród szeroko rozumianych działek sąsiednich będą stanowiły punkt odniesienia do ustalania „wymagań dotyczących nowej zabudowy”, o których mowa w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 1 oraz art. 61 ust. 6 i 7 w/w ustawy. W konsekwencji stwierdzić należy, iż wszystkie działki znajdujące się na obszarze analizowanym uznać należy, w ujęciu funkcjonalnym, za działki sąsiednie w rozumieniu art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Zgodnie z przepisem § 3 w/w rozporządzenia Ministra Infrastruktury obszar analizowany wyznacza się wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, a granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy w odległości nie mniejszej, niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej niż 50 metrów. Sposób wyznaczenia obszaru analizowanego „wokół działki budowlanej” można uznać za dyskusyjny – czy ma to być zakreślony krąg o promieniu nie mniejszym niż 50 m., czy też – jak uczyniono w niniejszej sprawie – zakreślenie granic w prostokącie. Nie ulega wszakże wątpliwości, że zachowane powinny być odległości prawem przepisane. Granice obszaru analizowanego wyznacza się w odległości nie mniejszej, niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem. W niniejszej sprawie szerokość frontu działki wynosi 27 m. (wynika to ze skali mapy i zostało potwierdzone przez skarżącego na rozprawie), a zatem trzykrotna szerokość frontu działki to 81 m. I w takiej odległości winny być zakreślone granice obszaru analizowanego. Organ odwoławczy przyznaje, że wyznaczone granice obszaru analizowanego nie odpowiadają wymogom § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, jednakże stwierdza, iż w rozpatrywanej sprawie nieprawidłowość ta nie miała jednak wpływu na rozstrzygnięcie. Twierdzenie to jest błędne, ponieważ – co wynika z mapy – w odległości ok. 50 m. od działki skarżącego znajduje się działka zabudowana domem letniskowym. Dlatego też przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy winny dokonać analizy stanu terenu, po prawidłowym – zgodnym z § 3 ust. 2 w/w rozporządzenia – zakreśleniu granic obszaru analizowanego.
Wątpliwości budzą także inne ustalenia faktyczne poczynione przez organ odwoławczy. W odwołaniu skarżący podniósł, że ma na działce własną studnie, nieczystości są wywożone przez zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w R., a także istnieje możliwość podłączenia do źródła energii elektrycznej, po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Organ odwoławczy nie żądając od skarżącego dowodów, ani nie zbierając innego materiału dowodowego, kategorycznie stwierdza: nawet, jeśli na działce istnieje studnia (załączona do wniosku mapa tego stanu nie potwierdza), to działka nie posiada urządzeń do gromadzenia i unieszkodliwiania nieczystości płynnych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną”. Ustalenia te organ odwoławczy uznaje za wystarczające do wydania decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, nie przeprowadzając analizy, jakie uzbrojenie terenu należy uznać za wystarczające dla takiego zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest budowa domku letniskowego, oraz nie przeprowadzając postępowania dowodowego, jaki jest stan istniejący (lub projektowany) takiego uzbrojenia na działce. Takie działanie organu narusza nie tylko reguły postępowania dowodowego (art. 77 § 1 oraz art. 80 kpa), ale także zasady postępowania administracyjnego, wyrażone w przepisach art. 7, 8 i 9 zd. 1 kpa.
Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd stwierdził, iż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, oraz z naruszeniem przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy i dlatego orzekł, jak w sentencji, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270).


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 3 tygodnie temu...
Gość Madjas Rafal
Polecam Pani Annie MAcina przegladnąć ceny jakimi operuje ANR i wtedy operować kwotami . Pani 15.623 zł za 1 ha dz. rolnej to kompletna bzdura , Jeśli \"na pewno \" jest Pani ekspertem to chyba nie bardzo Pani :idzie w tym fachu\" Ja osopbiście radze nie powielać bzdur i pseudo analiz wypisywanych przez różne biura nieruchomości i tego typu instytucję zajmujące sie generowaniemm zysków głównie dla siebie . Jeżeli ja coś analizuję to sięgam do wszelkich źródeł. Gdyby Pani oparła sie chociażby oźródła publikowane w GUS to ta cena spadła by w zależności od regionu ood 1/4 do prawie 1/12 ceny podanej. Ja osobiści życzę albo większą rzetelność na przyszłość albo zmianę zawodu. Z poważaniem Analityk R.M..
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Polecam Pani Annie MAcina przegladnąć ceny jakimi operuje ANR i wtedy operować kwotami . Pani 15.623 zł za 1 ha dz. rolnej to kompletna bzdura , Jeśli "na pewno " jest Pani ekspertem to chyba nie bardzo Pani :idzie w tym fachu"
Ja osopbiście radze nie powielać bzdur i pseudo analiz wypisywanych przez różne biura nieruchomości i tego typu instytucję zajmujące sie generowaniemm zysków głównie dla siebie . Jeżeli ja coś analizuję to sięgam do wszelkich źródeł. Gdyby Pani oparła sie chociażby oźródła publikowane w GUS to ta cena spadła by w zależności od regionu ood 1/4 do prawie 1/12 ceny podanej. Ja osobiści życzę albo większą rzetelność na przyszłość albo zmianę zawodu.
Z poważaniem Analityk R.M..Nie wiem dokladnie o co chodzi w odpowiedzi powyżej, jednak odniosłam wrażenie że spór jest o cene działek rolnych od AR. Ceny działek rolnych od AR to w zależności od regionu to są bardzo zróżnicowane. Ja w grudniu kupiłam ziemię rolna ( zaznaczam nie uprawiana od ok. 20 lat ) od AR i płaciłam za hektar 19800zł. Wystarczy wejść na strony AR i sprawdzic ceny wywoławcze działek rolnych. W niektórych rejonach cena działki rolnej zaznaczam kl.V i IVa wynosi 42,500 za hektar dlatego iz z jednej strony działki jest sasiedztwo ( siedlisko).

http://www.anr.gov.pl/attachements/AdminAr...%20na%201-7.pdf
http://www.anr.gov.pl/attachements/AdminAr...%20na%201-5.pdf

ale można też kupić i taniej

http://www.anr.gov.pl/attachements/AdminAr...ny-24022010.pdf
http://www.anr.gov.pl/attachements/AdminAr...0Nowica%202.pdf
http://www.anr.gov.pl/attachements/AdminAr...%2022022010.pdf
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 3 miesiące temu...
 • 10 miesiące temu...
 • 11 miesiące temu...
 • 1 miesiąc temu...
Gość jaro12
tomeczek_888 w jaki sposob dostałeś pozwolenie na budowę?? Ja chciałem stworzyć nowa zagrodę siedliskową i dowiedziałem sie,że nie mogę bo plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje tworzenia nowych siedlisk..
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 3 miesiące temu...
Witam, Razem z mężem mamy problem z wybudowaniem domu na działce, która jest właśnie działką rolną (pragnę podkreślić, że mój mąż jest rolnikiem), nie możemy wybudować domu nawet na zasadzie założenia siedliska. Urząd każe nam czekać na aktualizacje Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, który może być zarówno w przyszłym roku jak i za 20 lat (zależy to od gminy). Czy nie ma jakiegoś przepisu, który umożliwił by nam budowę domu i obejście aktualizacji?.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 2 lata temu...
Gość adolf h
do Oświęcimia z urzędnikami
nie mogę budować a podatek płacę od gruntu rolnego zabudowanego sądu to absurd to już nie jaja -sąd urząd nie wiedział że wydał zgodę na budowę dwóch budynków i budowa trzeciego jest niemożliwa NSA dobre
art32 Konstytucji dyskryminacja jak działka sąsiednia jest zabudowana to inna też ma do tego prawa NSA 2000r, TK
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 2 tygodnie temu...
 • 1 miesiąc temu...
Gość bartek2414
wtam
mam działke rolna o powie.36ar i chce postawic budynek na zgloszenie.problem jest w tym,ze dostalem rok temu pozwolenie na 25m2 a gdy w tym roku poszedlem do gminy o powiekszene na 35m2 to powedzieli,ze ne jestem rolnikem i nie moge postawc tam nawet budy dla psa.
prosze o pomoc.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

wtam
mam działke rolna o powie.36ar i chce postawic budynek na zgloszenie.problem jest w tym,ze dostalem rok temu pozwolenie na 25m2 a gdy w tym roku poszedlem do gminy o powiekszene na 35m2 to powedzieli,ze ne jestem rolnikem i nie moge postawc tam nawet budy dla psa.
prosze o pomoc.


Jak jeszcze tu zawitasz to napisz cos więcej o tej działce. Bo każda działka najpierw jest rolna a potem staje się działka budowlaną. Na 36 ar to rolnikiem raczej nie jesteś, gdyby to było 36 ha to na pewno byłbyś nim icon_smile.gif
Powiedz kto Ci udzielił tej zgody na ten budynek 25 m2? bo to należy raczej do starostwa i czy dla tego terenu jest plan.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 4 tygodnie temu...
Jak w praktyce wygląda wyłączenie części działki z użytkowania rolnego gdy w MPZP działka jest przeznaczona na cele mieszkaniowe jednorodzinne?

Czy w praktyce załatwia to wyłączenie architekt robiący projekt lub adaptację projektu? Czy jednak sami to załatwialiście prędzej?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ciekawy wątek. My też myślimy o kupnie ziemi rolnej i jej odrolnieniu (częściowym) aby móc wybudować dom. A z tym rolnikiem to nie jest czasem tak, że samo posiadanie odpowiedniej ilości ziemi rolnej to nie za mało? Gdzieś trafiłam na informację, że oprócz gruntu trzeba też mieć wykształcenie rolnicze.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 4 tygodnie temu...
Co do wykształcenia to na pewno wystarczy wykształceni wyższe (nie musi być rolnicze).
Jest jeszcze jeden ciekawy wyjątek, jeżeli gospodarstow ma powierzchnię większą nić średnie gospodarstwo rolne w danej gminie, siedlisko można wybudować w dowolnym miejscu działki nie przejmując się planem zagospodarowania przestrzennego (tak właśnie zrobiłem :) ). Niestety średnie gospodarstwo to około 7ha.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 3 tygodnie temu...
Moja działka ma w MPZP znak R co o tym myślicie da się tam coś pobudować???
Rozdział 15.
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów produkcji rolnej oznaczonych symbolem przeznaczenia R.

§ 70.
Ustala się że, tereny oznaczone symbolem przeznaczenia R są przeznaczone dla produkcji rolnej, jako przeznaczenia podstawowego, z dopuszczeniem:
1) zabudowy zagrodowej i zagospodarowania związanego z produkcją rolną i agroturystyką
2) obiektów obsługi technicznej.

§ 71.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia R wprowadza zakaz:
1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
2) wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków, a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego z przeznaczeniem terenów.

§ 72.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia R dopuszcza się:
1) odbudowę dawnych siedlisk,
2) lokalizację siedlisk które muszą:
a) być lokalizowane na działce rolnej o minimalnej powierzchni:
- 5 ha dla siedlisk przyległych do zwartej zabudowy wsi,
- 10 ha dla siedlisk poza zwartą zabudową wsi
3) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9 m,
4) maksymalna ilość kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 2,
5) wszystkie dachy muszą mieć spadki dostosowane do form zabudowy regionalnej lub dominującej w sąsiedztwie,
6) powierzchnia zabudowy siedliska nie może być mniejsza niż 2000 m2
7) powierzchnia zabudowy siedliska nie może być większa niż 4000 m2 ,
8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce siedliskowej wynosi 70%,
9) na jednej działce rolnej można zrealizować tylko jedno siedlisko,
10) zabudowa nie powinna powodować utrudnień dla produkcji leśnej lub rolnej.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 5 miesiące temu...
rodzice maja 3ha ziemi. złozyli wniosek i otzymali warunki zaudowy dla 4 domow. Wkrótce zostaną na terenie objetym warunkami zabudowy wydzielone 4 działki po 1000 m2 kazda. Czy jesli otrzymam jedna taka działkę to czy ona z rolnej przekształci sie w budowlana (czy tez bede musiał przekształcic taka działke na budowlana, w waunkach zabudowy okeslono "odrolnienie"- nie jest wymagane dla inwestycji na terenie okrreslonym we wniosku)?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

rodzice maja 3ha ziemi. złozyli wniosek i otzymali warunki zaudowy dla 4 domow. Wkrótce zostaną na terenie objetym warunkami zabudowy wydzielone 4 działki po 1000 m2 kazda. Czy jesli otrzymam jedna taka działkę to czy ona z rolnej przekształci sie w budowlana (czy tez bede musiał przekształcic taka działke na budowlana, w waunkach zabudowy okeslono "odrolnienie"- nie jest wymagane dla inwestycji na terenie okrreslonym we wniosku)?


Z zapisu w WZiZT wynika, że działki przeznaczone zostały pod zabudowę (w domyśle mieszkaniową) zatem nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntu (odrolnienia). Budowlanymi staną się w momencie wystąpienia o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy i wtedy zmieni się ich status w ewidencji gruntów (z rolnej na budowlaną), a także stawka podatku od nieruchomości. Jednak jeśli są to grunty wyższych klas (1 - 3 lub na glebach organicznych) ustalona będzie opłata za wyłączenie z użytkowania rolniczego.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 3 miesiące temu...
Gość Paula
Mam pytanie: jaka jest podstawa prawna do zmiany statusu w ewidencji gruntów ( z rolnej na budowlaną)? Czy starostwo po wydaniu pozwolenia na budowę z urzędu zmienia status czy muszę złożyć jakiś wniosek?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Mam pytanie: jaka jest podstawa prawna do zmiany statusu w ewidencji gruntów ( z rolnej na budowlaną)? Czy starostwo po wydaniu pozwolenia na budowę z urzędu zmienia status czy muszę złożyć jakiś wniosek?


Zmiana kwalifikacji gruntu (wyłączenie z produkcji rolnej) musi nastąpić przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Odbywa się to na drodze uzyskania decyzji po złożeniu wniosku w starostwie. Do wniosku trzeba dołączyć zależnie od okoliczności);
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji zawierający:

- określenie przeznaczenia gruntów objętych wnioskiem (wskazanie rodzaju inwestycji) oraz dokumentu, w którym ustalano możliwość realizacji inwestycji (przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne może wynikać bądź z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź z ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu),

- w przypadku wniosku o zezwolenie na wyłączanie z produkcji rolnej dotyczącego projektowanych budynków - określenie ilości oraz powierzchni lokali mieszkalnych i innych niż mieszkalne w projektowanych budynkach,

- określenie powierzchni gruntu objętego wnioskiem z wykazaniem powierzchni poszczególnych użytków gruntowych i ich klas bonitacyjnych (za wyjątkiem objęcia wnioskiem całej działki ewidencyjnej), powierzchnia objęta wnioskiem powinna wynikać z projektu zagospodarowania działki sporządzonego przez projektanta,

- w przypadku objęcia wnioskiem części działki - graficzne określenie zakresu wniosku zaznaczone na projekcie zagospodarowania działki lub kopii mapy ewidencyjnej,

- dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy lub inne),

- oświadczenie wnioskodawcy o aktualnej wolnorynkowej cenie gruntu objętego wnioskiem (brak konieczności składania powyższego oświadczenia w przypadku, gdy cena ta nie odbiega od ceny zawartej w załączonym akcie notarialnym oraz w przypadku wnioskowania o zezwolenie na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej na cele budownictwa mieszkaniowego: do 0,05 ha ? w przypadku budynku jednorodzinnego, do 0,02 na każdy lokal mieszkalny ? w przypadku budynku wielorodzinnego),

- planowany termin rozpoczęcia inwestycji.

Grunty rolne klasy IV - VI na glebach mineralnych nie wymagają składania wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej, a zmiana klasyfikacji następuje z urzędu po zgłoszeniu budowy lub uzyskaniu pozwolenia.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 3 miesiące temu...
My mieliśmy taki problem że będąc rolnikami i chcąc budować dom na działce rolnej gdzie obowiązywał mpzp, a dokładniej zawarty w nim ''zakaz'' budowy czegokolwiek. Stoczyliśmy bój z niejednym urzędem który trwał latami... ale domek dziś stoi :):):) Na pięknej dużej działce, gdzie szans nie dawał nam nikt. Ludzie walczcie o swoje bo warto a na urzędy nie ma co liczyć bo tam sami złośliwi ludzie robią!
Dużo by tu pisać, my koniec końców wezwaliśmy Gminę do '' usunięcia naruszenia prawa''
(art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Zaskarżyliśmy ich o to że wprowadzając zakaz zabudowy (zakaz wszelkiej lokalizacji obiektów kubaturowych) naruszyli nasze prawo, prawo rolnika do rozwoju na własnym gruncie (budowa domu, siedliska itp.) Sprawa poszła do sądu administracyjnego, nie mieli się czym bronić bo takie zakazy urzędy wprowadzają nagminnie, bez podania przyczyny, a przy takim zakazie Gmina musi wykazać ku temu ważne przyczyny. Wygraliśmy sprawę, bardzo się z tego cieszymy, ale momentami człowiek już tracił nadzieję. Piszę to ponieważ chciałabym pomóc osobom znajdującym się w takiej sytuacji. Ja latami szukałam drogi prawnej, przeczytałam chyba wszystkie fora, gdyby ktoś chciał mogę pomóc i więcej powiedzieć na ten temat. Pozdrawiam
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 9 miesiące temu...
Gość mhtyl

Tylko że aktualizacja  tego artykułu była w 2015 roku. I nie jest prawdą, że takie działki można kupić tanio, chociaż tanio to  zbyt ogólne pojecie. Tanio wg czego? działki w dużym mieście? I działki nawet te które są już ujęte w MPZP noszą miano jako grunty orne a nie jako działki budowlane, działki rolne? raczej ziemia rolna czy grunty rolne.

10 godzin temu, Gość Aga napisał:

Mam pytanie - jak to wygląda w przypadku działki rolnej w pasie przemysłowym? Trwa już od wielu lat przekształcenie...

Jakie przekształcenia? Z drugiej strony ja bym nie chciał się budować w takim rejonie gdzie jest przemysł, chociaż z drugiej strony zależy jakiego typu on jest i czy już jakieś zakłady są postawione, bo potem możesz oczy otworzyć gdy postawią Ci koło domu np zakłady chemiczne.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 2 lata temu...
Mam wykształcenie wyższe rolnicze ale nie posiadam gospodarstwa rolnego. Planuję zakup 0,5 ha lub 1 ha działkę rolno-leśną, na której planuję założyć plantację winogron a z czasem postawić budynek gospodarczy a może nawet dom. Wg. gminy, w przyszłości nie uzyskam zgody na zabudowę na tej działce mimo, że przylega do działki, na której taka decyzja jest i budynek stoi. Czy jestem w stanie starać się, pomimo planu zagospodarowania o budowę domu na działce, na której będę hodował winogrona?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 2 miesiące temu...
Witam . Posiadam ziemię w klasie 4 . Chciałbym sprzedać na działkę budowlaną. Mpzp idzie latami i nic dalej nie ma . Jedynie wiadomo że mój kawałek ziemi ma być właśnie w palnie jako ziemią pod zabudowę zagrodową. Ile to ludzi wiedziało jak to ugryźć i tak lat że 3 dalej kupa.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 4 miesiące temu...
Gość Wojtek
"4.działka nie może wymagać uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne" Nie rozumiem, przeciez wlasnie to chce zrobic, dlatego wszedlem w artykul.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 2 tygodnie temu...
Gość Katarzyna
Posiadam działkę rolna, bez możliwości zabudowy( chociaż to dziwne dla mnie, obok stoi dom ) czy mogę postawić tam domek holenderski nie związany z gruntem i wybudować studnie i szambo?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
6 godzin temu, Gość Katarzyna napisał:

Posiadam działkę rolna, bez możliwości zabudowy( chociaż to dziwne dla mnie, obok stoi dom ) czy mogę postawić tam domek holenderski nie związany z gruntem i wybudować studnie i szambo?

Tak możesz, ale po cichu aby nikt nie widział.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam. Mamy działkę rolną ,złożyłam papiery o przekształcenie na budowlaną lecz ten proces ciągnie e już prawie 3 lata i to nie wiadomo jak długo zejdzie i czy wogole przekształca. Czy mogę złożyć drugi wniosek o zagotować skoro już jeden złożyłam . Działka ma 0.5 h
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
13 minut temu, Gość Ela napisał:

Witam. Mamy działkę rolną ,złożyłam papiery o przekształcenie na budowlaną lecz ten proces ciągnie e już prawie 3 lata i to nie wiadomo jak długo zejdzie i czy wogole przekształca. Czy mogę złożyć drugi wniosek o zagotować skoro już jeden złożyłam . Działka ma 0.5 h

Zbyt ogólnikowo to napisałaś to tak jakbym napisał że chce kupić auto ale od dłuższego czasu nie mogę.

Jakiej klasy ziemia jest na tej działce, jest MPZP dla tej działki czy dostałaś WZ i do kogo składałaś ten wniosek?

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 2 tygodnie temu...
Gość rolniktrzody
Witam. Mam 2ha pola na którym stoi dom. Ma być budowana kolej i okazuje się że dom będzie do rozbiórki. Gmina nie chce przekształcić pola rolnego na budowlane, więc jeżeli jestem rolnikiem i hoduję trzodę chlewną, mogę na rolnym postawić dom plus budynek gospodarczy?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość rolniktrzody
Pomoże mi ktoś załatwić tą sprawę, nie wiem od czego zacząć, w gminię twierdzą że się nie da postawić. Mieszkam w gminie Gdów , powiat Wielicki. Proszę o odpowiedź.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Dorota
Mam 2 ha działki rolnej, chcę dokupić jeszcze kawałek. Działka jest przeznaczona na hodowlę koni ale jest też objęta MPZP (R) Czy mogę wybudować jakimś cudem na niej niewielki dom? Tym bardziej że codzienny dojazd (mieszkam z mieszkaniu) sprawia dużo problemów. Czy ktoś by polecił mi prawnika który się na tym zna? Byłam u pani prawnik ale ona od razu powiedziała że na rolnej nie ma szans - może się nie zna.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
 • 2 tygodnie temu...
Gość Czosnek
Dzień dobry, poniżej specyficzny przykład działki i planów budowy domu jednorodzinnego. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś mógł rzucić okiem i doradzić: Działka ma status działki rolnej. wschodnia i zachodnia strona działki przylegają do dwóch osobnych dróg. Działka jest ujęta w MPZP. Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa dopuszczona jest według planu tylko od zachodniej strony działki. Przedmiotem zainteresowania jest jednak strona wschodnia terenu, która ma status w planie RP (tereny rolnicze i produkcyjne, jak mniemam), ale która również przylega do drogi. Czy uzyskanie zgody na budowę na takiej działce wymaga zmian w MPZP? Czy jest szansa, aby uniknąć wniosku o zmianę w MPZP i uzyskać zgodę na budowie na podstawie przepisów dopuszczających budowę na działce rolnej w odległości do 50m od drogi (tej po wschodniej stronie działki)?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
 • Utwórz nowe...