Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

WZ a odwołanie do SKO - urzędnicza nonszalancja


Recommended Posts

Witam,
właśnie otrzymałem długo wyczekiwane warunki zabudowy na działkę, jak się okazało po przeczytaniu są mocno zmienione w stosunku do wniosku który złożyłem (pare punktów jest ewidentnie błędnych lub niesprawiedliwych, urzędnik wykazał się daleko posuniętym indywidualizmem w interpretowaniu przepisów:).
Wiem że teraz w ciągu 14 dni mogę się odwołać do SKO (kolegium odwoławcze)
Czy ktoś może mi pomóc w kwestii tego jak się to robi (jakieś wzory pism, uwagi co tam zawrzeć i w jakiej formie, etc.)
Będe bardzo wdzięczny za pomoc (mam tylko 14 dni icon_sad.gif

pozdrawiam
Zbigniew
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam,
właśnie otrzymałem długo wyczekiwane warunki zabudowy na działkę, jak się okazało po przeczytaniu są mocno zmienione w stosunku do wniosku który złożyłem (pare punktów jest ewidentnie błędnych lub niesprawiedliwych, urzędnik wykazał się daleko posuniętym indywidualizmem w interpretowaniu przepisów:).
Wiem że teraz w ciągu 14 dni mogę się odwołać do SKO (kolegium odwoławcze)
Czy ktoś może mi pomóc w kwestii tego jak się to robi (jakieś wzory pism, uwagi co tam zawrzeć i w jakiej formie, etc.)
Będe bardzo wdzięczny za pomoc (mam tylko 14 dni icon_sad.gif

pozdrawiam
Zbigniew
A to ciekawe bardzo icon_biggrin.gif
Ja ci może nie pomogę ale napisz co ci napisali a jak ty to widziałeś?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam,
właśnie otrzymałem długo wyczekiwane warunki zabudowy na działkę, jak się okazało po przeczytaniu są mocno zmienione w stosunku do wniosku który złożyłem (pare punktów jest ewidentnie błędnych lub niesprawiedliwych, urzędnik wykazał się daleko posuniętym indywidualizmem w interpretowaniu przepisów:).
Wiem że teraz w ciągu 14 dni mogę się odwołać do SKO (kolegium odwoławcze)
Czy ktoś może mi pomóc w kwestii tego jak się to robi (jakieś wzory pism, uwagi co tam zawrzeć i w jakiej formie, etc.)
Będe bardzo wdzięczny za pomoc (mam tylko 14 dni icon_sad.gif

pozdrawiam
Zbigniew
Witam,

Pewne doświadczenie w tym posiadam. Mianowicie dostałem Warunki Zabudowy ( nawet dwukrotnie, pozwolenie na budowę ) wyciąłem drzewa samosiejki, a następnie moja gehenna w tej sprawie trwała cały kolejny rok. Na koniec dodam że sprawa skończyła się dla mnie Happy Endem, bo w najwyższej instancji dokąd zawędrowałem z kolejnymi odwołaniami i skargami tzn w NSA, gdzie wygrałem i zwrócili mi kaucję, a sprawa się zakończyła.
Ok, tak jak napisałeś masz 14 dni na odwołanie do SKO, ale odwołanie zaadresowane do SKO zgodnie z procedurą składasz w urzędzie gminy w wydziale w którym wydano Ci warunki.
Wzór owołania pewnie znajdziesz gdzieś w internecie , ja mogę zamieścić swoje odwołanie , bez danych szczegółowych,
może się przyda:

..................................................... Warszawa .................Samorządowe Kolegium Odwoławcze Warszawa
ul. Senatorska 35


Odwołanie

W związku z otrzymaniem decyzji Nr ............. (kopia w załączeniu), orzekającej wymierzenie nam kary pieniężnej, za usunięcie bez wymaganego zezwolenia, drzew rosnących na działkach na których rozpoczęliśmy budowę domu jednorodzinnego, oświadczamy, że czujemy się tą decyzją po.krzywdzeni. Informujemy, że po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu przeciwko nam postępowania– pismo ......................... w w/w sprawie złożyliśmy szczegółowe wyjaśnienie w dniu ............. (kopia złożonych dokumentów w załączeniu), z którego jasno wynika iż dopełniliśmy wszelkich obowiązków nałożonych na nas przez dwie decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Obie decyzje zostały podpisane przez Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Urbanistyki Pana ....................................... Sądziliśmy, że zawierają one wszystkie wymagania stawiane przez zainteresowane wydziały związane z wydaniem pozwolenia na budowę. W chwili obecnej wiemy, że nie wszystkie wymogi dotyczące inwestora zostały umieszczone w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a niektóre wprowadziły nas w błąd. Przypominamy, że wycięte przez nas drzewa zostały sklasyfikowane przez biegłego rzeczoznawcę jako drzewa bez wartości hodowlanej, a jedynie pierwsza decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nakładała na nas obowiązek starania się o pozwolenie na wycięcie tylko wartościowego drzewostanu. W drugiej decyzji ten punkt w ogóle pominięto. Również w pozwoleniu na budowę nie zobowiązano nas do uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa nakładając na nas karę kwestionuje tym samym decyzje wydane przez Urząd Gminy, do których przecież staraliśmy się precyzyjnie stosować. Nie popełniliśmy więc wykroczenia rozmyślnie, a jedynie na skutek błędu zawartego w wyżej wymienionych decyzjach.
Interwencja pracowników Urzędu Gminy ......... przerwała nam rozpoczętą inwestycję i tym samym opóźniła o półtora miesiąca, prace przewidziane harmonogramem budowy. W chwili obecnej jesteśmy zmuszeni nadrobić stracony czas, co wiąże się z poszukaniem nowych wykonawców i dodatkowymi kosztami. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że przeprowadziliśmy inwentaryzację pozostałych, kolidujących z inwestycją drzew i dostaliśmy zgodę na ich wycięcie. Teren przez nas zagospodarowywany, dotychczas traktowany był przez niektórych sąsiadów jako wysypisko śmieci, a uprzątanie przez nas tego terenu stało się dla nich widocznie niewygodne.
Jesteśmy zaniepokojeni zaistniałą sytuacją ponieważ kontynuując budowę domu, nie mamy pewności, czy za parę miesięcy Naczelnik innego wydziału lub inny pracownik gminy nie zakwestionuje kolejnego punktu decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę i nie przerwie naszej inwestycji. Odczuwamy wewnętrzny niepokój i obawę, że może się to nam przydarzyć.
Żywimy gorącą nadzieję, że przytoczone przez nas wyjaśnienia, a także przedstawiona w załączeniu pełna dokumentacja oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia kary (Art.47l ust. 3 ustawy- Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw) przekona Państwa do zaniechania egzekwowania naliczonej grzywny. Jest to dla nas bardzo istotne w chwili rozpoczęcia budowy, ponieważ już teraz przerażają nas trudy finansowe z nią związane. Prosimy o życzliwe rozpatrzenie naszej sprawy.


Z poważaniemZałączniki:
1. Decyzja ............ orzekająca wymierzenie kary.
2. Decyzja Nr. ...................o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia .............
3. Decyzja Nr. ....................o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia ............
4. Ekspertyza Dendrologiczna drzewostanu na działkach ........ i .......... z dnia ...........
5. Pozwolenie na Budowę – Decyzja Nr...........................................................................
6. Decyzja Nr. ............z dnia ........................... o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.
7. Zdjęcia terenu inwestycji przed wycinką – szt.9
8. Zdjęcia terenu inwestycji po wycince – szt.9
9. Wyjaśnienia złożone w dniu .............................Dodam że na tym odwołaniu się nie skończyło, bo SKO utrzymało wymiar kary i orzekło że Wydział Ochrony Środowiska w gminie ma rację i mam płacić, z czym się nie zgodziłem i jak wcześniej napisałem wylądowałem w NSA.

pozdrawiam:

Darek
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam,

Dalsza część historii, to jak wcześniej napisalem nasza skarga do NSA, oto ona:

............................................................ Dnia .....................................
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Warszawa ul. Jasna 6


S K A R G A


W oparciu o art. 22 ust. 3 ustawy z dn. 11.05.1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym w zw. z art. 156§1 pkt 2 Kpa wnosimy o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Gminy Warszawa...................................., sygn. ......................................, mocą której nałożono na nas karę pieniężną w wysokości ........................zł za usunięcie bez wymaganego zezwolenia organu gminy ...... szt. drzew rosnących na działkach o nr ewid........................., położonych w rejonie ul ....................................., albowiem została ona wydana wskutek rażącego naruszenia przez pracowników Urzędu Gminy art. 9 Kpa oraz art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 7.07.1994r. Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).


Uzasadnienie

Na wniosek, złożony przez nas, Burmistrz Gminy Warszawa................wydał dwie decyzje w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji położonego w rejonie ul......................., działek oznaczonych nr ewid.............................o łącznej powierzchni ............m kwadratowych. Pierwsza, wydana w dniu ........................., sygn. ..............................dotyczyła wyłącznie działki o nr ................. ( załącznik nr 1 ), natomiast druga decyzja, wydana w dniu........................ sygn. ..........................dotyczyła obydwu działek (załącznik nr 2 ).
W punkcie 3 decyzji nr...........................ustalono, iż w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym wartościowym drzewostanem, zgodę na wycięcie należy uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.
Ten punkt decyzji potraktowaliśmy jako spoczywający na nas obowiązek ustalenia, w pierwszym rzędzie, czy na działkach gruntu, na których zamierzamy wybudować dom rosną wartościowe drzewa. Następnie, jeżeli okaże się, że rosną, i to w miejscu, w którym ma być wybudowany dom, naszym obowiązkiem będzie wystąpienie do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Warszawa-.................... o wydanie pozwolenia na wycięcie drzew. W celu wykonania obowiązku zwróciliśmy się do biegłego ds. leśnictwa z Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Nieruchomości O/w Warszawie .............................. o dokonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewostanu na naszych działkach gruntu. Biegły po uprzednim dokonaniu oględzin działek, w dniu ...............r. wydał opinię ( załącznik nr 4 ). W uwagach końcowych biegły stwierdził, iż na powierzchni około 25% przedmiotowych działek występują z samosiewu pojedynczo i grupowo przedrosty akacji, klonu , klonu jesionolistnego i osiki bez wartości hodowlanej, które należy usunąć przed realizacją inwestycji. Zaś występujące na działkach drzewa wartościowe zostały zaznaczone na załączonej do opinii mapie do celów projektowych i ponumerowane 1,2,3,... Przystępując do realizacji inwestycji nie usunęliśmy żadnego z drzew określonych przez biegłego jako wartościowe.
W naszej ocenie wykazaliśmy maksimum staranności w wywiązaniu się z nałożonych na nas obowiązków, a przyczyny naruszenia przepisów ustawy z dnia 2.07.2001r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 99, poz.1079) należy upatrywać w niedbałej, wręcz niechlujnej pracy urzędników Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Urbanistyki Urzędu Gminy Warszawa......................., którzy wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 9 Kpa nie poinformowali nas dokładnie o ciążących na nas obowiązkach, a wręcz wprowadzili w błąd, wskazując, że o zezwolenie na wycięcie drzew powinniśmy się starać, gdy dojdzie do kolizji planowanej inwestycji z drzewostanem wartościowym, a nie jakimkolwiek.
Z rażącym naruszeniem art. 9 Kpa i art. 32 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 2.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z późn. zm.) została wydana również decyzja Burmistrza Gminy Warszawa................................. z dnia ........................... znak ...................................w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę( załącznik nr 3 ).
Zgodnie z treścią art. 32 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.
Decyzja nr ..............................zawierająca zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę naszego domu została nam wydana, mimo że nie uzyskaliśmy „wymaganego” pozwolenia na wycięcie drzew. Powyższa decyzja również nie nałożyła na nas tego obowiązku, mimo iż urzędnicy Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Urbanizacji UG mieli pełną świadomość, że przedmiotowe działki są zadrzewione i zakrzewione. Jest to uwidocznione na mapie do celów projektowych w projekcie zagospodarowania działki (załącznik nr.5), który stanowi nieodłączną część projektu budowlanego. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że przedłożony przez inwestorów wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zawiera projekt budowlany jednorodzinnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego i szamba szczelnego w Warszawie przy ul. ............................... oraz prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną przez Burmistrza Gminy Warszawa-...................... a także inne decyzje, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi. Rozpoczynając realizację inwestycji byliśmy zatem przekonani, że działamy zgodnie z prawem i przekonanie to było, w naszej ocenie całkowicie usprawiedliwione.
Niezrozumiałym jest też dla nas tryb postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia organu gminy.
Urząd Gminy Warszawa.....................powiadomił nas, że w dniu ............................. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia bez zezwolenia łącznie........... szt. robini akacjowych i klonu jesionolistnego z nieruchomości przy ul..............(działki o nr ewid.................., rodzaj użytków R-V, Lz-V). Jednocześnie UG wezwał nas do złożenia wyjaśnień. (załącznik nr. 6). Złożyliśmy obszerne wyjaśnienie na piśmie(załącznik nr. 7). Mimo to decyzją Burmistrza Gminy Warszawa- .................nr..............., znak .................(załącznik nr. icon_cool.gif zostaliśmy ukarani wysoką karą grzywny. W uzasadnieniu wydający decyzję podniósł, iż „ wymierzenie kary za wycięcie drzew bez zezwolenia następuje obligatoryjnie i automatycznie w przypadku stwierdzenia takiego faktu. Organ nie jest władny do samodzielnej oceny przyczyn, które spowodowały wycięcie drzew, w takim wypadku ogranicza się do stwierdzenia faktu wycięcia drzew bez zezwolenia i wydania decyzji o naliczeniu i wymierzeniu kary”.
W tym miejscu stawiamy pytanie: czy organ administracyjny wymierzając stronie karę w ogóle nie rozważa kwestii winy?
Z uwagi na przytoczone powyżej okoliczności, uważamy, że nie ponosimy w najmniejszym stopniu winy za usunięcie drzew bez wymaganego pozwolenia. O naszej staranności świadczy dodatkowo fakt, iż o wydanie ekspertyzy dendrologicznej zwróciliśmy się do osoby mającej odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wydawania tego rodzaju opinii. Podnieść należy w tym miejscu, że ten sam biegły, ...............................wydał jeszcze jedną opinię dotyczącą stanu zadrzewienia naszych działek - Inwentaryzację drzew ( załącznik nr. 11 ), której Urząd Gminy nie kwestionował i w oparciu o którą na nasze podanie o pozwolenie na wycięcie pozostałych drzew kolidujących z inwestycją (załącznik nr. 12) ostatecznie otrzymaliśmy wymagane pozwolenie na ich wycięcie ( załącznik nr. 13).
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyczerpaliśmy drogę odwoławczą w trybie instancyjnym ponieważ nasze odwołanie (załącznik nr. 9), przesłane przez Urząd Gminy z pismem przewodnim (załącznik nr. 10) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ze względów dla nas niezrozumiałych nie spotkało się z Jego zrozumieniem. Powyższe Kolegium Decyzją ...........................( zał. nr. 14) utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję o wymierzeniu kary.Z poważaniem:

...................................................
Załączniki:

1. Decyzja Nr. ..................o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia ................
2. Decyzja Nr..................o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia ....................
3. Pozwolenie na Budowę – Decyzja Nr.................z dnia ...........................
4. Ekspertyza Dendrologiczna drzewostanu na działkach .................. z dnia ....................
5. Projekt zagospodarowania terenu działki............ z obrębu.................
6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia ......................
7. Wyjaśnienia złożone w dniu ........................
8. Decyzja Nr .................orzekająca wymierzenie kary.
9. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
10. Pismo przewodnie Urzędu Gminy do naszego Odwołania
11. Inwentaryzacja drzew z dn.......................
12. Podanie z prośbą o pozwolenie na wycinkę pozostałych drzew kolidujących z inwestycją z dn..........................
13. Zezwolenie na wycinkę kolidujących z inwestycją drzew
14. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego
15. Decyzja Nr. ..................z dnia ................. o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.
16. Pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. dowodu doręczenia decyzji odwołującemu
17. Pismo Urzędu Gminy dot. zwrotnego poświadczenia odbioru
18. Zdjęcia terenu inwestycji przed wycinką – szt.9
19. Zdjęcia terenu inwestycji po wycince – szt.9

Na tak sformułowaną skargę NSA przyznał nam rację, a dokładnie zrobiło to SKO, poproszone przez NSA o odpowiedź na powyższą skargę. Jakwidać z przytoczonej korespondencji ze zrozumiałych względów w uszczuplonej formie walka nie jet łatwa, ale się opłaca, bo nie mała kasa została w kieszeni i jak każdy czytający może stwierdzić, nie było z naszej strony żadnych uchybień . Zatem jeszcze raz twierdzę ,że nie można się poddawać i należy walczyć o swoje do końca - to się po prostu opłaca .

pozdrawiam:

Darek
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dziękuje bardzo za odpowiedź!

Chciałem spytać z ciekawości na jakiej podstawie ustalili że wyciął Pan jakiekolwiek drzewa? Czy były one zawarte na mapie do geodezyjnej? (w jaki inny sposób można określić jakie i ile drzew ktoś wyciął nielegalnie - na tej podstawie ustalają przecież kary).
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Poniżej przedstawiam zagadnienia które chce zawrzeć w odwołaniu do SKO, pod każdym punktem jest moje uzasadnienie.
Gdyby ktoś z kolegów/koleżanek miał jakieś uwagi, sugestie, etc. to będe za nie bardzo wdzięczny.1. Wniosek w wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczył inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalno-biurowego (o dwóch lokalach mieszkalnych, jednym biurowym), pow. użytkowa części biurowej stanowiąca min. 30% pow. użytkowej budynku, z elementami zagospodarowania terenu

Urząd wydał decyzje o warunkach zabudowy (..) polegającej na realizacji:
budynku jednorodzinnego mieszkalno-biurowego (pow. biurowa powyżej 30% pow. całkowitej budynku), z elementami zagospodarowania terenu

Wydana decyzja jest niezgodna z moim wnioskiem.
Dodatkowo decyzja ta jest niezgodna z ustawą Prawo Budowlane Art. 3 pkt 2a. które mówi że budynek jednorodzinny może mieć lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% pow. całkowitej budynku.


2. Wniosek określał wskaźnik powierzchni zabudowy na poziomie: ~0,33

W decyzji ustalony został wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzcni terenu: do 0,26

Załączona do wydanych WZ analiza funkcji oraz cechy zabudowy terenu wskazuje że wskaźniki powierzchni zabudowy w sąsiedztwie wynoszą od 0,03 do 0,48. (z czego zabudowa mieszkalno-usługowa 0,44 – 0,48).
W związku z tym uważam za niezasadną ustaloną przez Urząd maksymalną wartość tego współczynnika, zwłaszcza że w odległości ~20 m od mojej działki, znajduje się działka z budynkiem jednorodzinnym (DZ31/1) dla której wskaźnik zabudowy wynosi 0,37.


3. Wniosek określał ilość kondygnacji na 3 (do 12 m w kalenicy)

W decyzji ustalona została ilość kondygnacji na 2 (do 10 m w kalenicy).

Załączona do wydanych WZ analiza funkcji oraz cechy zabudowy trenu wskazuje że w sąsiedztwie znajdują się domy jedno, dwu i trzy kondygnacyjne o wysokości maksymalnej 12m.
Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie mojej działki (wspólna granica) znajduje się budynek biurowy o 4 kondygnacjach i wysokości ok. 15 m.
W związku z tym uważam za niezasadną ustaloną przez Urząd maksymalną ilość kondygnacji (oraz wysokość).


4. W punkcie 1.2. Decyzji o warunkach zabudowy, Urząd nakazał podczyszczanie ścieków opadowych z podjazdów i parkingów z substancji ropopochodnych.

Uważam w/w warunek za zbyt rygorystyczny.
Przepisy (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24.07.2006 (Dz.U. 137, §19.1 pkt 1)
nakazują podczyszczanie w/w ścieków opadowych z substancji ropopochodnych w przypadku o powierzchni >1000 m2 (w przypadku mojej działki powierzchnia ta wynosiłaby ~100m2).


5. W Uzasadnieniu do wydanej decyzji o warunkach zabudowy znalazło się stwierdzenie:

„W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim udział. Strony nie wniosły zastrzeżeń”

Zapis ten jest nieprawdziwy.
W toku w/w postępowania wielokrotnie starałem się uzyskać informacje odnośnie jego przebiegu (czy nie ma jakiś zastrzeżeń, uwarunkowań etc.).
Urzędnik prowadzący moją sprawe (p. Inspektor Magdalena L*****) nie udzielał mi jakiejkolwiek informacji o tym że wydawana decyzja będzie różnić się od wnioskowanej przeze mnie, uniemożliwiając mi zabranie czynnego udziału w procesie wydawania decyzji (np. skorygowania wniosku).
Jedyna informacja którą każdorazowo uzyskiwałem to cyt. „Dowie się Pan wszystkiego jak dostanie gotowe warunki”.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Dziękuje bardzo za odpowiedź!

Chciałem spytać z ciekawości na jakiej podstawie ustalili że wyciął Pan jakiekolwiek drzewa? Czy były one zawarte na mapie do geodezyjnej? (w jaki inny sposób można określić jakie i ile drzew ktoś wyciął nielegalnie - na tej podstawie ustalają przecież kary).
Witam,

Wycinkę robilem w sposób jawny, bo jak wcześniej napisałem dotrzymałem staranności o wszystko i myślałem , ze nie muszę się niczego obawiać. Na terenie działki były podstawione kontenery do których pracownicy robiący wycinkę ładowali karpy. Ktoś bardzo życzliwy doniósł do gminy, zjawiła sie komisja, policzyła i pomierzyła drzewa ( 130 cm od ziemi mierzy się obwód i za każdy cm odwodu nalicza się kwotę kary inna dla poszczególnych rodzajów drzew ) .

pozdrawiam:

Darek
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Od razu ci mówię że sprawę przegrałeś.
Jak decyzja jest niezgodna z wnioskiem:
1. Sam pisałeś że powierzchnia biurowa min. 30 % i tak masz.
2. To co masz w warunkach - czyli parametry charakterystyczne określa urbanista analizując teren (a nie urzędnik) i widocznie tak ma być skoro takie warunki masz w decyzji.
3. Separator na parkingu - jak najbardziej, a przytoczony przez ciebie zapis nie wskazuje że urząd nie może takiego czegoś narzucić. Obecnie wszystkie nowo powstające parkingi i nie tylko mają separatory.
4. A odnośnie toku prowadzenia sprawy - tu się powtarza ignorancja szanownych obywateli, pisma które się otrzymuje z urzędu trzeba czytać a nie walić w kąt. A na pewno było pisemko o wszczęciu postępowania, o sporządzeniu projektu decyzji z którą można było się zapoznać w urzędzie i wnieść uwagi itp. itd., a że ktoś się budzi z ręka w nocniku - no to sorry, na olewatorstwo nie ma lekarstwa.

Także życzę ci powodzenia.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dzięki za odpowiedź.

AD. 1 - ja wnioskowałem o budynek mieszkalno-biurowy (3 lokale), a dostałem warunki na jednorodzinny (który z definicji ma maks. 2 lokale i nie może mieć więcej niż 30% usług - czyli samo w sobie jest to sprzeczne - albo jednorodzinny albo powyżej 30% usług - przynajmniej ja tak to pojmuje).

AD. 4. - dostałem pismo o wszczęciu postępowania i tam było napisane że jest to postępowanie w sprawie: budynku mieszkalno-biurowego (3 lokale) ... i tak dalej , jak w moim wniosku. Dzwoniłem pare razy też i potwierdzali mi że wszystko idzie zgodnie z wnioskiem. O tym że powstał projekt decyzji nikt mnie nie poinformował. Gdzie zatem , wg. Ciebie, wykazałem "ignorancje szanownych obywateli" ?Cytat

Od razu ci mówię że sprawę przegrałeś.
Jak decyzja jest niezgodna z wnioskiem:
1. Sam pisałeś że powierzchnia biurowa min. 30 % i tak masz.
2. To co masz w warunkach - czyli parametry charakterystyczne określa urbanista analizując teren (a nie urzędnik) i widocznie tak ma być skoro takie warunki masz w decyzji.
3. Separator na parkingu - jak najbardziej, a przytoczony przez ciebie zapis nie wskazuje że urząd nie może takiego czegoś narzucić. Obecnie wszystkie nowo powstające parkingi i nie tylko mają separatory.
4. A odnośnie toku prowadzenia sprawy - tu się powtarza ignorancja szanownych obywateli, pisma które się otrzymuje z urzędu trzeba czytać a nie walić w kąt. A na pewno było pisemko o wszczęciu postępowania, o sporządzeniu projektu decyzji z którą można było się zapoznać w urzędzie i wnieść uwagi itp. itd., a że ktoś się budzi z ręka w nocniku - no to sorry, na olewatorstwo nie ma lekarstwa.

Także życzę ci powodzenia.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Dzięki za odpowiedź.

AD. 1 - ja wnioskowałem o budynek mieszkalno-biurowy (3 lokale), a dostałem warunki na jednorodzinny (który z definicji ma maks. 2 lokale i nie może mieć więcej niż 30% usług - czyli samo w sobie jest to sprzeczne - albo jednorodzinny albo powyżej 30% usług - przynajmniej ja tak to pojmuje).

AD. 4. - dostałem pismo o wszczęciu postępowania i tam było napisane że jest to postępowanie w sprawie: budynku mieszkalno-biurowego (3 lokale) ... i tak dalej , jak w moim wniosku. Dzwoniłem pare razy też i potwierdzali mi że wszystko idzie zgodnie z wnioskiem. O tym że powstał projekt decyzji nikt mnie nie poinformował. Gdzie zatem , wg. Ciebie, wykazałem "ignorancje szanownych obywateli" ?Sam napisałeś że dzwoniłeś - a to okazało się niewystarczające, co zobaczysz to zobaczysz. Musieli cię powiadomić o zakończeniu postępowania i o możliwości zapoznania się. Nie wykazałeś się ignorancją tylko nazwijmy to niepełnym zainteresowaniem icon_smile.gif Spróbuj wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji o wz, jak to nic nie da to działaj.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...