Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Działka leśna - możliwość budowy


Recommended Posts

Dzień dobry,

 

Chciałbym prosić o opinię i poradę:

Mam działkę która została kupiona w 94 roku, na której chciałbym postawić dom. Zawnioskowałem o wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania. Otrzymałem podzielenie działki na 3 tereny:

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 13MN,
- Teren drogi publicznej - 2KDz

- Teren w ciągu ekologicznym - R1.

 

Przez część zabudowy mieszkaniowej przebiega las, a teoretycznie tylko w tej części mogę postawić dom. Las należy do obszaru chronionego krajobrazu. I tu pytanie, czy można ten las wyciąć i w tym miejscu postawić dom, jakie są procedury i warunki prawne, co najlepiej w tej sytuacji zrobić. Las jest w większości wysuszony (głownie wysuszona chuda olcha, kilka chudych brzózek i dwa dęby). 

 

Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym zagospodarowaniu dla części mieszkaniowej są nastepujące:

1. Teren o symbolu 13MN

a) przeznaczenie terenów zabudowa mieszkaniowa jednorodzimia,

b) zasady i warunki zagospodarowania:

- realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

- plan dopuszcza realizację zabudowy gospodarczej, garażowej jako samodzielnych obiektów,

- maksymalna wysokość projektowanych budynków mieszkahiych 10m w kalenicy dachu budynku od poziomu terenu,

- dach budynków mieszkalnych dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci l5°- 45°,

- maksymalna wysokość posadowienia parteru budynków mieszkalnych - 0.8 m.n.p.t.,

 - wysokość projektowanych budynków gospodarczych, garażowych określa się na jedną kondygnację

- maksymalna wysokość tych budynków w kalenicy dachu wynosi 5.0m, dach jedno, wu u wielospadowy o nachyleniu połaci l5°- 45°, w przypadku istniejącej zabudowy mieszkaniowej, garażowej i gospodarczej na tym terenie dopuszcza się rozbudowę lub adaptację niewpływającą na zmianę przeznaczenia terenu, maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych, garażowych, wolno-stojących wynosi 80m2, plan ustala obowiązek zachowania powierzchni biologicznej czynnej na poziomie mm. 50 A powierzchni działki

- maksymalna powierzchnia zabudowy dla poszczególnych działek wynosi 30% powierzchni działki, dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, w miejscach niewyznaczonych planem, w zależności od zapotrzebowania i na warunkach właściwego zarządzającego siecią,

- teren znajduje się w obrębie  Obszaru Chronionego Krajobrazu, dostęp do drogi powiatowej z gruntów podlegających podziałom geodezyjnym na działki, należy ograniczyć do jednego zjazdu na drogę powiatową.

 

II. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
- ustalenia ogólne
1) lokalizacja nowo projektowanych obiektów, z wykluczeniem lokalizacji stacji transformatorowych od dróg
publicznych, wyznaczonych planem obowiązuje wg nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie ze
zwymiarowaniem podanym na rysunku planu i wynosi:
- 8m od linii rozgraniczającej drogę zbiorczą 2l(Dz;
2) w przypadku istniejących budynków wykraczających poza ustaloną planem nieprzekraczalna linię zabudowy
dopuszcza się ich nadbudowę w obecnym zarysie budynku, a rozbudowa rzutu budynku nie może przekroczyć
ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogę;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy od górnej skarpy rowu dla obiektów kubaturowych wynosi 3m, a min. linia
ogrodzenia wynosi l.5m;
4) na terenach znajdujących się w Obszarze Chronionego Krajobrazu
zakazuje się lokalizacji nowo projektowanych obiektów budowlanych w pasie szerokości 50m od linii
brzegów rzeki oraz istniejących stawów, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, w wyżej wymienionym pasie dopuszcza
się adaptację istniejących obiektów, ich rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, remont i modernizację
przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu, dopuszcza się uzupełnianie istniejącej zabudowy o obiekty
integralnie z nią związane;
5) lokalizacja nowo projektowanych obiektów od dróg wewnętrznych istniejących i powstałych w wyniku
podziału (nie oznaczonych rysunkiem planu) - min. 6m od linii rozgraniczających tych dróg;
6) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych w odległości l.5m od granicy lub w granicy działki
‹ wyłącznie w przypadku działek o szerokości nie większej niz lóm, w pozostałych przypadkach lokalizacja
zgodnie z przepisami szczególnymi, jezeli ustalenia dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej;
7) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych i garażowych w granicy działki lub l.5m od granicy
l działki;
8) dopuszcza się adaptację istniejących obiektów ich rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i remont przy
l zachowaniu pozostałych ustaleń planu;
9) ustala się utrzymanie bez prawa odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejących budynków lub
's ich części, gdy nie spełniają ustaleń niniejszego planu;
10) plan ustala, ze potrzeby garażowe i parkingowe winny być spełnione w ramach własnej działki;
ll) na terenach o symbolu MN, MNL, MNK, ZR dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy siedliskowej
z możliwością jej rozbudowy pod warunkiem, ze prowadzona działalność rolnicza swoją uciązliwością nie
będzie wykraczała poza granice własności.

W załączniku zdjęcie wyrysu

Inkeddziałka2_LI.jpg

Edytowano przez Hancek (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...