Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
MacieQS

Działka rolno budowlana i możliwość budowy

Recommended Posts

Dzień dobry, mam kilka pytań odnośnie działki rolno-budowlanej i jej przydatności do budowy. Działka razem ma ok 9,13 ara a bez drogi od dołu  ok 7 właściciel twierdzi, że po odliczeniu 4 m z każdej strony od granic działki zostaje ok 120m2 na budowę co byłoby ok bo planuję mały domek ok 80-90m2 (pow zabudowy 68m2). Na górze działki p przez wjazd przebiegają linie energetyczne, ale szacunkowo od nich do ew. miejsca budowy wychodzi ok 20 i 30 m więc myślę, że nie będzie problemu). Natomiast nurtuje mnie zapisy w MPZP i czy w części budowlanej uzyskam PnB. Np nie wiem jak rozumieć taki zapis: 

 

"Przeznaczenie podstawowe: a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, realizowane na już wydzielonych geodezyjnie działkach budowlanych oraz na nowo wydzielonych działkach budowlanych, zgodnie z 4 ust.15,"

 

" art. 4 ust. 15:

Ustala się następujące zasady i warunki podziału (podziały geodezyjne i scalenia dokonywane w celu uzyskania działek o parametrach zgodnych z ustaleniami planu) nieruchomości w terenach przeznaczonych pod zabudowę:

1) Dopuszcza się zmianę konfiguracji działek ewidencyjnych (podziały geodezyjne i scalenia dokonywane w celu uzyskania działek o parametrach zgodnych z ustaleniami planu) w dostosowaniu do ich przeznaczenia określonego w niniejszym planie i zasad podziału określonych w ustaleniach szczegółowych, przy czym szerokość frontu nowo wydzielanej działki, przylegającej bezpośrednio do drogi publicznej nie może być mniejsza niż 6 metrów;

2) Dla nowo wydzielanych działek budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4, obowiązuje:

a) w terenach oznaczonych symbolami MN: - powierzchnia nie mniejsza niż 800 m2 dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: od MN.1 do MN.9 oraz MN.11, MN.13, MN.14, MN.15, MN.44 w których obowiązuje powierzchnia nie mniejsza niż 600m2 ,"

- powierzchnia nie mniejsza niż 1200 m2 dla budownictwa pensjonatowego i drobnej wytwórczości,

- powierzchnia nie mniejsza niż 1000 m2 dla usług wolnostojących lub dobudowanych do budynków jednorodzinnych, Id: 2151C1E9-3725-4883-9D72-CC95D976365E. Podpisany Strona 5

b) w terenach oznaczonych symbolami MNa: powierzchnia nie mniejsza niż 1200 m2 dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

c) w terenach oznaczonych symbolami MNb: powierzchnia nie mniejsza niż 300 m2 dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

d) w terenach oznaczonych symbolami MNc:

- powierzchnia nie mniejsza niż 1000 m2 dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

- powierzchnia nie mniejsza niż 500 m2 dla budownictwa rekreacji indywidualnej,

- powierzchnia nie mniejsza niż 1500 m2 dla budownictwa zagrodowego,

e) w terenach oznaczonych symbolami MNd: powierzchnia nie mniejsza niż 1500 m2 dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

f) w terenach oznaczonych symbolami ML: powierzchnia nie mniejsza niż 600 m2 dla budownictwa rekreacji indywidualnej,

g) w terenach oznaczonych symbolami MN/U: - powierzchnia nie mniejsza niż 600 m2 dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, - powierzchnia nie mniejsza niż 800 m2 dla usług komercyjnych wbudowanych w budynki mieszkalne jednorodzinne, - powierzchnia nie mniejsza niż 1500 m2 dla usług komercyjnych wolnostojących i dla drobnej wytwórczości;

3) Dopuszcza się zmniejszenie wielkości działek budowlanych określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów jedynie w wypadku, gdy w wyniku podziału danej działki, do osiągnięcia min. powierzchni określonej w planie dla poszczególnych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, brakuje nie więcej niż 10% powierzchni;

4) Dopuszcza się podziały związane z poprawą możliwości zagospodarowania istniejących działek budowlanych tj. powiększeniem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdów i dojść. W terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego dopuszcza się wtórny podział działki budowlanej zainwestowanej, celem wydzielenia działki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu, wyłącznie wtedy, gdy pozostała zainwestowana część działki nie będzie mniejsza niż 400 m2 ,

5) Obowiązek prowadzenia linii podziału na działki, prostopadle do linii rozgraniczających dróg przylegających (publicznych i wewnętrznych), z tolerancją do 250 w obie strony."

 

Zastanawia mnie czy wg w/w zapisu część budowlana MUSI mieć min 800m2 na działce już istniejącej czy to dotyczy się tylko działek, które będą nowo wydzielane. Poglądowa SS MPZP z zaznaczoną działką. Dziękuję za odp.

 

 

dzialka.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

te zapisy dotyczą podziału działek ...ciebie to nie dotyczy, bo ty już masz działkę prawda?

co możesz wybudować na konkretnej działce pisze w innym miejscu...

np. twoja działka jest na części planu oznaczonego MN.47 - i w opisie szukaj, co pisze w części dotyczącej tego obszaru...

Jeszcze inna sprawa - linie energetyczne to jedno, a drugie to cofnięcie się od drogi - od granicy działki musisz się odsunąć 4m, a od drogi te odłegłosci są większe - a to nie jest nigdzie zaznaczone na mapce która wkleiłes, więc sprawdz sobie dokładnie , czy ewentualny dom sie zmieści...

Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Działki nie mam, zastanawiam się nad jej zakupem i przydatnością części budowlanej. to są zapisy dotyczące części budowlanej oznaczonej symbolem Mn.32 :

 

"1) Przeznaczenie podstawowe: 

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, realizowane na już wydzielonych geodezyjnie działkach budowlanych oraz na nowo wydzielonych działkach budowlanych, zgodnie z 4 ust.15,

b) usługi hotelarskie, realizowane jako budownictwo pensjonatowe - budynki wolnostojące, na działkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m2 ,

c) usługi komercyjne realizowane jako wynajem pokoi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych(nie mniej niż 5 pokoi), na działkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m2 , d) drobna wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze - na działkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m2 ;

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego:

a) usługi realizowane jako wbudowane,

b) budynki gospodarcze i garaże;

3) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków w istniejącej zabudowie zagrodowej, na zasadach ustalonych w pkt 6 i pkt 7;

4) Obowiązek zachowania intensywności zabudowy o wskaźniku nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 0,5;

5) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 40% powierzchni terenu inwestycji;

6) Realizacja nowych budynków oraz odbudowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejących, za wyjątkiem wymienionych w pkt.7, na następujących zasadach: Id: 2151C1E9-3725-4883-9D72-CC95D976365E. Podpisany Strona 16

a) realizacja nowych budynków w zabudowie wolnostojącej lub zwartej-bliźniaczej. W wypadku realizacji zabudowy zwartej- bliźniaczej lub odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków zrealizowanych w zabudowie zwartej w tym bliźniaczej dopuszcza się realizację zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi w granicach działki lub w odległości 1,5 metra od granicy działki,

b) kubatura nadziemna budynku mieszkalnego w tym z wbudowanymi usługami do 1500 m3 , kubatura nadziemna budynku mieszkalnego z pokojami na wynajem do 2500 m3, a budynku pensjonatowego do 3000 m3 ,

c) całkowita wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym z wbudowanymi usługami oraz budynków mieszkalnych z pokojami na wynajem nie może przekroczyć 11 m, a budynków pensjonatowych 13 metrów,

d) realizacja dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 350 – 490 . Dopuszcza się realizację dachów wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych,

e) przy rozbudowie istniejących budynków oraz lokalizacji nowych budynków w granicy działki dopuszcza się inne niż ustalone w lit.

d) rozwiązania połaci dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację istniejących rozwiązań zastosowanych w istniejących budynkach w tym zrealizowanych w granicy działki,

f) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Zakaz realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy otwarć dachowych) z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia (ustalonego w lit. d) w strefie okapu na szerokości połaci nie większej niż 1/3 długości krokwi. Zakaz otwierania dachów jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 długości dachu. Dopuszcza się otwarcia dachowe, przy czym szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu (tzn. szerokość czołowej ściany lukarny bez okapów), nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej,

g) dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków),

h) stosowanie następujących kolorów dla pokrycia połaci dachowych: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont,

i) w wypadku elewacji tynkowanych, stosowanie kolorów pastelowych;

7) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych i garaży o kubaturze nadziemnej do 400 m3 oraz budynków dla lokalizacji warsztatów rzemieślniczych o kubaturze nadziemnej do 1000 m3 , realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do budynków mieszkalnych. Całkowita wysokość nowych budynków oraz podlegających nadbudowie budynków gospodarczych i inwentarsko –składowych w zabudowie zagrodowej, nie może przekroczyć wysokości 6 metrów. Przy rozbudowie istniejących budynków gospodarczych i inwentarsko –składowych w zabudowie zagrodowej, dopuszcza się rozwiązania połaci dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację zastosowanych w istniejących budynkach rozwiązań. Przy realizacji nowych budynków obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych oraz w wypadku budynków dobudowywanych do budynków mieszkalnych dachów jednospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci do 450 . Obowiązuje stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony. W wypadku realizacji budynków jako wolnostojących, obowiązuje zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie pionowej i realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia;

8) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informacyjnych realizowanych na następujących zasadach:

a) nazwy pensjonatów i zakładów mogą być sytuowane: - bezpośrednio na elewacjach budynków wykonane z ażurowych liter o wysokości do 0,50 m, - prostopadle lub równolegle do elewacji budynków jako montowane na wspornikach kute w metalu znaki (logo) lub nazwy obiektów umieszczane na deskach podwieszanych do wsporników, Id: 2151C1E9-3725-4883-9D72-CC95D976365E. Podpisany Strona 17

b) tablice informacyjne reklamowe mogą być sytuowane wyłącznie na elewacjach budynków a ich powierzchnia nie może być większa niż 0,5 m2 . W przypadku usług wbudowanych obowiązuje realizacja nie więcej niż 1 tablicy informacyjnej dla 1 usługi;

9) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych i wewnętrznych oraz poprzez ciągi komunikacyjne, nie wyznaczone na rysunku planu."

 

Odnośnie odległości od dróg znalazłem tylko taki zapis:

"Obowiązek lokalizacji nowych budynków w odległości od istniejących i projektowanych dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi, a od dróg wewnętrznych w odległości nie mniejszej niż 5 m i przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu."

 

dam jeszcze zrzut bez naniesionych lini. działka połączona jest z drogą publiczną paskiem i pewnie to miał na myśli właścicel działki mówiąc, że bez "drogi" działka ma mniejszą powierzchnię...

Bez tytułu.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

no to chyba wszystko jasne? :)

na tej mapce co wpierw wkleiłes, zaznacz sobie granice wynikające z odległości od sąsiednich działek i  drogi - i będziesz widział ile masz tak naprawdę do dyspozycji A najlepiej pokaż to architektowi., żeby mieć pewność....

rozumiem, ze pamiętasz też o mediach i drodze dojazdowej? A tak właściwie to o zjeździe? Bo co z tego, że ta wąska część działki (która ma stanowić dojazd) styka się z droga publiczna, jak tam nie ma zjazdu...a po zakupie okaże sie, że takiej zgody na wykonanie zjazdu nie da się uzyskać?

to z tym zjazdem wcale nie jest tak abstrakcyjne, jak się wydaje...przerabiałem temat podczas podziału działki

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za cenne rady. Sprawdzę później z tymi odległościami teoretycznie co wyjdzie i wkleję. A propos zjazdu to z takim zapytaniem do zarządcy drogi trzeba się zwrócić ? Są w stanie mi odpowiedzieć od razu czy jako właściciel muszę wystąpić z oficjalnym wnioskiem ? 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Spytasz właściciela i będziesz wiedzieć...jak właściciel nie będzie nic o tym wiedzieć, to na pewno nie będzie to uregulowane...

To wszystko też oczywiście dodatkowe koszty i papierkologia...w przypadku drogi powiatowej - wniosek o pozwolenie zajęcia pasa drogowego, wczesniej trzeba opiniować w komendzie policji projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy zjazdu....ten projekt trzeba też wykonać ;) Na czas budowy wypożyczyć odpowiednie znaki,wygrodzenia...zgłosić rozpoczęcie robót....trochę tego jest wszystkiego...jeśli jest to droga gminna, to jest łatwiej - ale i tak trzeba dopytać o szczegóły, co dokładnie jest potrzebne...aha, po wykonaniu zjazd trzeba odebrać - i wtedy zostanie skrupulatnie sprawdzone, czy były wszystkie wymagane przepisami pozwolenia :D

 

 

przypadek, że budowa zjazdu jest może i skrajny, ale w moim przypadku tak było. Miałem na szczęscie decyzję sprzed niecałych 3 lat (której kończyła się ważność) i nie dostałbym nowej pozytywnej na budowę zjazdu. (droga na którą miał być zjazd nie spełniała wszystkich kryteriów) Ja wcześniej dostałem decyzje pozytywną, bo na tym stanowisku w mieście pracowała zupełnie inna osoba...na szczęście udało mi się na starej decyzji wybudować zjazd i zamknąć sprawę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

 • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

 • Najnowsze posty

  • Gość Wojtek
   Jako sieciowiec przyczepię się do potraktowania w tekście protokołu DHCP. Wstępna konfiguracja połączenia sieciowego to podstawowe zadanie tego protokołu. Ma ustawić kilka parametrów i tyle. Używanie określenia "inteligentny" to duże nadużycie. Rozumiem, że nowe funkcje sprzętu wymagają odpowiedniej oprawy, ale proszę zachować umiar..
  • Szeroki wachlarz rekuperatorów dostępnych na rynku oraz ogrom możliwych rozwiązań, sprawia że wybór właściwego urządzenia staje się bardzo trudny. Producenci prześcigają się, który z nich ma wyższą sprawność odzysku ciepła i stawiają ją, jako priorytet, który ma determinować końcowy zakup. Tymczasem rekuperator jest tak dobry i sprawny, jak automatyka, która nim steruje i to jej możliwości decydują o naszym komforcie na co dzień. Poznaj pierwszy na rynku rekuperator naprawdę on-line - Komfovent Domekt. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/91458-poznaj-pierwszy-na-rynku-rekuperator-naprawde-on-line-komfovent-domekt
  • Uparta jesteś jak osioł i zaczepna. No to sobie poczytaj, doucz się :   http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id887,przyczyny-i-zrodla-zanieczyszczen-instalacji-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych?print=1   Fragmenty: "STRONA 1 z 4 Jedną z przyczyn zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach cząstkami stałymi, drobnoustrojami i nieprzyjemnymi zapachami jest zły stan higieniczny instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. W Stanach Zjednoczonych The National Institute for Occupational Safety (NIOSH) przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w ponad 500 budynkach. Na ich podstawie wykazano, że w 53% przypadków podstawową przyczyną skarg na jakość powietrza wewnętrznego były systemy HVAC. W Kanadzie Public Works and Goverment Services Canada (PWGSC) przebadał 95 budynków „z problemami”. Okazało się, że w 48% przypadków za kłopoty związane z niedostateczną jakością powietrza odpowiedzialna była wentylacja lub klimatyzacja [1]. Napływ do wnętrza instalacji niedostatecznie oczyszczonego powietrza zewnętrznego lub, w przypadku instalacji z recyrkulacją powietrza, powietrza obiegowego prowadzi do gromadzenia się pyłu, namnażania się w warstwie zanieczyszczeń bakterii i grzybów pleśniowych oraz związanego z tym powstawania i emisji nieprzyjemnych zapachów. Konsekwencją takiego stanu instalacji jest niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń uzdatniających powietrze wentylacyjne. Zanieczyszczone powietrze może zmniejszyć efektywność pracy instalacji i doprowadzić do podwyższenia kosztów eksploatacji w wyniku dodatkowego obciążenia systemu oraz do awarii urządzeń. Problemem jest także pojawienie się zagrożenia pożarowego związanego z obłożeniem zanieczyszczeniami wnętrza instalacji (czego sztandarowym przykładem są wyciągowe instalacje kuchenne odprowadzające znad okapu kuchennego powietrze zawierające cząstki tłuszczu). Zanieczyszczone powietrze wentylacyjne jest nie tylko powodem skarg na czystość i jakość powietrza, lecz także przyczyną pogorszenia stanu zdrowotnego użytkowników pomieszczeń oraz pojawienia się nowych, wcześniej niewystępujących schorzeń. Dla pracodawcy następstwem takiej sytuacji będzie zmniejszenie wydajności pracy u pracowników, ich absencja, a np. w szkołach, uczelniach – szybsze zmęczenie uczniów i studentów, brak koncentracji, gorsze wyniki w nauce. Zanieczyszczenia występujące w instalacjach . W zWewnątrz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pojawiają się zanieczyszczenia stałe, biologiczne, mikrobiologiczne oraz gazoweależności od ilości zanieczyszczeń przenoszonych przez powietrze wentylacyjne do wentylowanych czy klimatyzowanych pomieszczeń oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników pomieszczeń zanieczyszczenia te mogą w różnym stopniu wpływać na pogorszenie zdrowia ludzi lub na wystąpienie nowego, wcześniej  iezdiagnozowanego schorzenia. Dla chorych o osłabionym układzie immunologicznym oraz dla osób starszych i dzieci, czyli najbardziej wrażliwych na stan powietrza, nawet niewielkie stężenia, niestanowiące zagrożenia w przypadku zdrowych osób dorosłych, mogą stać się powodem dodatkowych komplikacji zdrowotnych. Pył i inne zanieczyszczenia (także mikrobiologiczne) dostają się do wnętrza instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych wraz z powietrzem zewnętrznym oraz powietrzem recyrkulacyjnym pochodzącym z obsługiwanych pomieszczeń. Poza napływającymi z powietrzem wentylacyjnym „nowymi” zanieczyszczeniami w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ukrywa się wiele nagromadzonych przez wiele lat użytkowania instalacji, zanieczyszczeń, takich jak: zanieczyszczenia pochodzące z okresu budowy, wykańczania i wyposażania budynku, sadze, grzyby pleśniowe, zarodniki roślin i grzybów, pyłki kwiatowe, pył, bakterie, włókna azbestu, cząstki smarów i smoły oraz dymów, roztocza, włókna wyrobów tekstylnych oraz inne zanieczyszczenia [2]. W instalacjach pył zbiera się i akumuluje na filtrach powietrza oraz na powierzchniach innych urządzeń uzdatniających powietrze oraz na wewnętrznych powierzchniach przewodów. Poza przedostawaniem się zanieczyszczeń w sposób bezpośredni, na drodze transmisji powietrznej, do klimatyzowanego obiektu, do pomieszczeń dostają się także pyły i mikroorganizmy  w wyniku tzw. wtórnego zanieczyszczenia. Powstaje ono w wyniku porywania przez strumień powietrza nawiewanego zanieczyszczeń wcześniej  osiadłych na wewnętrznych powierzchniach przewodów wentylacyjnych i na powierzchniach urządzeń uzdatniających powietrze. Zanieczyszczenia stałe Ze względu na często wieloletnią pracę instalacji bez czyszczenia jej wewnętrznych powierzchni i dużą powierzchnię wewnętrzną przewodów wentylacyjnych (którą można w przybliżeniu dla biurowców oszacować na 10% całkowitej powierzchni podłogi w budynku) na ściankach przewodów może zgromadzić się znaczna ilość zanieczyszczeń. Taka warstwa pyłu sprzyja nie tylko przeżyciu, ale przede wszystkim namnażaniu się drobnoustrojów."   To tylko poczatek artykułu DR INŻ. ANNY CHARKOWSKIEJ Adiunkta na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ale chyba jasno dostatecznie jasno mówi o bakteriach grzybach drobnoustrojach itp w systemach wentylacji, powołuje sie przy tym na badania amerykańskie.
  • Nawet onet i wybiórcza się z tych zmyślanych na kolanie pierdoł - wycofały raczkiem...
  • Gość Gość Edek
   minęło miesiac od zawiadomienia Inspektora nadzoru budowlanego i... cisza , ciekawe dlaczego ? - czy boi sie koronawirusa ? - ja składając osobiscie zawiadomienie nie miałem takiego problemu...
 • Popularne tematy

×
×
 • Utwórz nowe...