Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Umowa z wykonawcą proszę o opinie


Recommended Posts

Witam,

Dostałem od wykonawcy (budowa domu pod klucz) wstępnie umowę do przeczytania, proszę o informację czy wszystko jest w porządku .

 

 

UMOWA NR............/2017

 

zawarta w ............................................... w dniu ................................................. pomiędzy:

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

reprezentowany przez .........................................

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

 

zwanej w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

 

§ 1 Przedmiot umowy

 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca buduje budynek  Dom„ …....................................” wg projektu Wykonawcy,

z materiałów Wykonawcy, co jest przedstawione w załącznikach, które po podpisaniu stanowić będą integralną część Umowy.

1.       Załącznik nr 1: Projekt domu

2.       Załącznik nr 2: Opis budynku oraz opcje dodatkowe

3.       Załącznik nr 4: Termin wykonania budowy (doprecyzowanie i wprowadzenie Aneksem do Umowy, po uzyskaniu pozwolenia na budowę)

 

§ 2 Cena

 

                1. Dom, w stanie: „...................” - …............,- zł netto                     (…..............zł brutto z..............%  VAT)

                2. Cena obejmuje dom opisany w załączniku nr 1, 2, 3

                3. W przypadku zmian standardu za porozumieniem stron, co zostanie udokumentowane, cena może ulec zmianie.

                4. Cena obowiązuje w odległości do 200 km od fabryki .

                5. Wartość netto zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką w momencie wystawienia

faktury VAT.

§ 3 Płatność

 

1.                Wpłata 40% do 7 dni od podpisania umowy.

2.                Na 7 dni przed przystąpieniem do montażu na podstawie faktury pro forma 40%,

3.                20% po odbiorze z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia faktury.

4.                Sprzedający każdorazowo będzie dostarczał faktury VAT, bądź wysyłał na adres Kupującego, wskazanym

w preambule niniejszej umowy, z płatnością na konto wskazane na fakturze.

5.                Dniem zapłaty, będzie dzień wpływu środków na konto Wykonawcy.

6.                Za nieterminowe zapłaty Wykonawca będzie mógł naliczać odsetki w wysokości ustawowej.

 

1.

§ 4 Termin realizacji

 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.

2. Czas realizacji do 3 miesięcy od momentu otrzymania prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę.

3. Czas realizacji może zostać przesunięty ze względu na:

a) brak zezwoleń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu

dostaw energii, wody, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach

przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,

gazowych. (w zależności od ustaleń i możliwości)

b) za porozumieniem stron

c) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy.

W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa to zdarzenie nadzwyczajne, nagłe, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, niezależne od woli stron, którego nie można uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron.

Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim jest to następstwem okoliczności siły wyższej.

 

§ 5 Miejsce realizacji

 

1.       Miejscowość .............................................................................................................................................................

2.       Adres .........................................................................................................................................................................

3.       Nr działki ..................................................................................................................................................................

 

§ 6 Oświadczenia

 

1. Wykonawca oświadcza, że:

a) jest w stanie zrealizować tą umowę

b) Wykonawca posiada aktualną polisę OC TYP ...

wystawioną przez Agencja Ubezpieczeniowa ....

c) jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT

d) posiada NIP ......

 

2. Zamawiający oświadcza, że:

a) dysponuje środkami finansowymi do pokrycia zobowiązań wynikających z tej umowy

 

§ 7 Obowiązki Wykonawcy

 

1.       Przed podpisaniem umowy dostarczyć zamawiającemu załączniki nr 1,2,3 w formie papierowej.

2.       Wybudować dom zgodnie z opisem i projektem techniczno-budowlanym.

3.       Użyć do budowy materiały zgodne z polską normą lub normą europejską

4.       Przestrzegać przepisów BHP i P. poż w czasie procesu budowy

5.       Powołać kierownika budowy

6.       Do czasu końcowego odbioru dostarczyć Zamawiającemu wszystkie certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane w procesie budowlanym dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.

 

 

2.

§ 8 Obowiązki Zamawiającego

 

1.       Dostarczony projekt budowlany umiejscowić na działce i uzyskać zezwolenie na budowę,

                jeżeli za porozumieniem i upoważnieniem nie dokona tego Wykonawca.

2.       Doprowadzić media ( prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),w zależności od ustaleń i możliwości.

3.       Umożliwić dojazd pojazdów na plac budowy o dmc. do 40 ton.

4.       Przygotować na terenie inwestycji miejsce dla dźwigu

5.       Uzyskać zezwolenie na użytkowanie z PINB.

6.       Przekazać plac budowy 7 dni przed rozpoczęciem budowy

 

§ 9 Kary

 

Każda ze Stron, która odstąpi od umowy, bądź z jej winy umowa zostanie rozwiązana zapłaci drugiej stronie 5% wartości umowy.

 

§ 10 Rozwiązanie umowy

 

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego w sytuacji:

a)       gdy budynek nie będzie spełniał norm obowiązujących w prawie budowlanym w tego typu budynkach bądź będzie istotnie odstępował od deklarowanego opisu w załącznikach 1,2,3

b)       opóźnienie wykonania powyżej 3 miesiące

c)       wszczęcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego w stosunku do Wykonawcy

2.       Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla wykonawcy w sytuacji:

a)       Zamawiający zalega w płatności 14 dni

b)       Zamawiający nie uzyskał zezwolenia na budowę do 3 miesięcy od podpisania umowy.

c)       nie ma możliwości dojazdu na plac budowy pojazdami o DCM 40 ton.

d)       wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do Zamawiającego.

3.       Za porozumieniem Stron.

 

§ 11 Gwarancja

 

1.       Dla konstrukcji 50 lat.

2.       Dla innych części składowych 2 lata, w zależności od wydanej gwarancji przez producenta.

3.       Gwarancja nie obejmuje elementów, które zostały uszkodzone przez użytkownika lub samowolnie przerabiane.

 

§ 12 Forma oświadczeń stron

 

Strony oświadczają, że oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem lub odstąpieniem od umowy Strony zobowiązane są dokonać w formie pisemnej listem poleconym, pocztą kurierską za potwierdzeniem doręczenia lub do rąk własnych Strony, za potwierdzeniem odbioru, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

 

 

3.

 

§ 13 Postanowienia ogólne

 

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.       Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

3.       Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej akceptacji obu Stron w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

4.       Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

 

§ 14

Zamawiający i Wykonawca oświadczają, iż zapoznali się z treścią niniejszej umowy i nie wnoszą do niej żadnych uwag ani zastrzeżeń, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

Załączniki:

 

1.       Nr 1: Projekt

2.       Nr 2: Opis budynku oraz opcje dodatkowe

3.       Nr 3: Protokół z ustaleń

4.      Nr 4: Termin wykonania budynku

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wygląda to na umowę, na budowę domu "modułowego", "szkieletowego", "z prefabrykatów" lub podobnego.

Typowa umowa.

 

Uważam, że z różnych przyczyn  należy w § 8  dodać pkt. 7 o treści:

W przypadku powołania lub zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni , powiadomić o takim fakcie kierownika budowy. 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...