Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Status rolnika a dzierzawa


Recommended Posts

6 minut temu, Angelaa napisał:

Witam

Czy osoba, która jest współwłaścicielem ziemi, ktora od kilku lat jest oddana w dzierżawę komuś innemu posiada status rolnika? 

Gdzie ewentualnie można to sprawdzić czy taka osoba taki status posiada ?

Status rolnika jest taki sam jak status kowala, murarza albo łowcy rekinów. Jak się pracuje w tym zawodzie i wykonuje swoje obowiązki to się nim jest . A jak się przestaje wykonywać, to się nim nie jest.

Chyba, że chodzi ci o prawo wykonywania zawodu, to już inna para kaloszy.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bardziej chodzi mi o to czy taka osoba czytaj moja mama jeśli jest wspolwlascicielem ziemi z moim wujem ale dzierżawia tą ziemię komuś i jej nie uprawiają osobiście są nadal rolnikami wg. Prawa i czy mama może starać się o wz na zabudowę zagrodowa 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
10 minut temu, Angelaa napisał:

Bardziej chodzi mi o to czy taka osoba czytaj moja mama jeśli jest wspolwlascicielem ziemi z moim wujem ale dzierżawia tą ziemię komuś i jej nie uprawiają osobiście są nadal rolnikami wg. Prawa i czy mama może starać się o wz na zabudowę zagrodowa 

Wg mnie wciąż jest, dzierżawa ziemi jest opcją czasową i niczego w tej materii nie zmienia. Mama jest wciąż współwłaścicielem gospodarstwa o charakterze rolnym.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, Art. 4. 1. Za rolnika indywidualnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. ;)

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To teraz rozwinę sytuacje ;-)

Mama jest wspolwlascicielem ziemi rolnej która dzierżawi ale wydzieliła kawałek tej ziemi i darowala ją mi. Jest to ziemia klasy III i o swoich wz mogę pomarzyć. Czy w związku z tym jest możliwość aby mamę zrobić na chwilę wspolwlascucielem mojej działki i zeby mama postarała się o wz na zabudowę zagrodową a później zrzekla sie darowizny a ja mogla wykorzystać jej wz ?

2 minuty temu, Marzenka84 napisał:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, Art. 4. 1. Za rolnika indywidualnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. ;)

No właśnie tak w internecie piszą. A jak bylam w gminie tam gdzie opłaca sie podatek panie twierdzily że to ze mama jest wspolwlascicuelem i mieszka tam właśnie powyzej 5 lat wystarczy. Dlatego piszę tu bo może ktos byl juz w takiej sytuacji a wiadomo jak to jest w urzędach. 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
9 minut temu, Angelaa napisał:

 No właśnie tak w internecie piszą. A jak bylam w gminie tam gdzie opłaca sie podatek panie twierdzily że to ze mama jest wspolwlascicuelem i mieszka tam właśnie powyzej 5 lat wystarczy. Dlatego piszę tu bo może ktos byl juz w takiej sytuacji a wiadomo jak to jest w urzędach. 

Jak widzisz, to wszystko jest kwestią interpretacji przepisu. A z tym bywa różnie. U nas była taka sytuacja, że do siedzib dwóch powiatów jest niedaleko i okoliczni projektanci świadczyli usługi w obydwóch. Przy czym w jednym mieli luz, a w drugim robili to bardzo niechętnie. A przecież przepisy są identyczne...

Tylko powiatowi inspektorzy budowlani byli różni.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Oj z urzędami i z ich interpretacjami walczymy juz od roku. U nas przeszkodą jest III klasa ziemi. Nawet bylismy juz u radcy prawnego który twierdził że się da, za porade skasował a i tak się nie dało. Szkoda słów. 

Ostatnia dla nas szansa to wz na zabudowę zagrodową. Tylko mam coraz większe wątpliwości czy idziemy w dobrym kierunku bo nie przygladalam się temu tematowi nigdy i nie za bardzo wiem czy to nie kolejna "mina "

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
51 minut temu, Marzenka84 napisał:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, Art. 4. 1. Za rolnika indywidualnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, uważa się osobę fizyczną

Podajesz mocno nieaktualne przepisy. Zanim podasz niby podstawę prawną, sprawdź - bo akurat w tym przypadku ma to znaczenie.

Obecnie jest to art.8 wspomnianej ustawy - warto się z nim zapoznać:

Cytat

1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.


2. Uważa się, że osoba fizyczna:
1) osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące pro­wa­dzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie;
2) posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przy­dat­nym do prowadzenia działalności rolni­czej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplo­mowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.


3. Za staż pracy, o którym mowa w ust. 2, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytko­wania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 skierowanie do odbycia stażu ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.


4. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 pojęcie gospodarstwa rodzinnegoust. 2 i 3.

 

 

Wart uwagi (dla tego przypadku jest art.7:

Cytat

Art. 7. ustrój rol.

 

Potwierdzanie osobistego prowadzenia gospodarstwa i posiadania kwalifikacji rolniczych

1. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2. (uchylony)
3. (uchylony) 
4. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
5. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego:
1) w art. 5 pojęcie gospodarstwa rodzinnego ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu;
2) w art. 5 pojęcie gospodarstwa rodzinnego ust. 1 pkt 2 jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
6. Przy zawieraniu umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości rolnej, nabywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów, o których mowa w ust. 1, 4, 5 i 9 oraz przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 5, albo złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 pojęcie gospodarstwa rodzinnego i art. 6 pojęcie rolnika indywidualnego. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem, użytkownikiem wieczys­tym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem.
7. Dowody, o których mowa w ust. 1, 4, 5 i 9, w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 5, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, stanowią załączniki do umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości rolnej.
8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz kierunków studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego,
2) wykaz zawodów, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze, średnie branżowe rolnicze, zasadnicze zawodowe rolnicze lub zasadnicze branżowe rolnicze,
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomo­wych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem,
4) wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawo­dowych oraz tytułów zawodowych mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działal­ności rolniczej,
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwali­fikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 pojęcie rolnika indywidualnego ust. 2 pkt 2
– mając na względzie wykonywanie działalności rolniczej przez osoby posiadające kwalifikacje rolnicze.
9. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Najważniejsze jest to co pogrubiłem.

Jeśli uzyskacie takie zaświadczenie - otworzy się prosta, bez wyboi droga do zabudowy zagrodowej.

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czyli jeśli mama nie uprawia ziemi tylko dzierżawi to takiego oswiadczenia że prowadzi teoretycznie napisac nie może a gdzie jeszcze zeby to wójt czy ktokolwiek potwierdził. 

W gminie mi powiedzieli że wg. Nich mama jest rolnikiem chyba tylko dlatego że coś jest źle zgłoszone bo podatki do zaplacenia za dzierzawioną ziemię przychodzą na wuja i mamę chyba.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ma wystąpić do wójta o wydanie zaświadczenia - i finito.

To co wójt będzie chciał sprawdzić, i co będzie brał pod uwagę, to zupełnie inna para kaloszy, ale z doświadczenia wiem, że sprawdzi tylko formalnie, a formalnie jesteście rolnikami.

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
36 minut temu, Angelaa napisał:

Czyli jeśli mama nie uprawia ziemi tylko dzierżawi to takiego oswiadczenia że prowadzi teoretycznie napisac nie może a gdzie jeszcze zeby to wójt czy ktokolwiek potwierdził. 

W gminie mi powiedzieli że wg. Nich mama jest rolnikiem chyba tylko dlatego że coś jest źle zgłoszone bo podatki do zaplacenia za dzierzawioną ziemię przychodzą na wuja i mamę chyba.

Nie wie prawica co czyni lewica... w takiej sytuacji są urzędy. Moja matka swojego czasu dzierżawiła od mojej żony kilkadziesiąt arów łąki. Dla potrzeb dopłat rolnych, bo tak było wygodniej. Umowę, oczywiście, spisano, a jakże, tyle że... to była umowa dla ARR a nie dla gminy. Skąd gmina miała wiedzieć o naszej umowie? Nie było obowiązku jej zgłaszania, więc podatki przychodziły po staremu. W ten sposób wilk był syty i owca cała. Łąki zostały zgłoszone do dopłat unijnych, weryfikację przeszły, raz do roku trawę się skosiło i szlus. No i parę stówek dopłat zawsze się przydało. :icon_biggrin:

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czyli teoretycznie takie zaświadczenie wystarczy?

Jesli bedzie ze jest rolnikiem dopisuje ją do działki składa wniosek o zagrodowe i co dalej ? Czy mama do chwili ukończenia budowy musi byc współwłaścicielem czy moze sie zrzec darowizny wczesniej? 

Bajbaga wiem że może glupie pytanie ale o takie zaświadczenie zeby wojt wydał potrzebny jest jakis wniosek czy co i gdzie to złożyć? 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, bajbaga napisał:

Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Na stronie gminy, najprawdopodobniej, masz wzór i tryb załatwiania.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za zwrócenie mi uwagi odnośnie podstawy prawnej.  Ale bardziej ciekawi mnie tutaj kwestia, dlaczego urząd nie chce wydać wz na III klasę? Można przecież grunty tej klasy wyłączyć z produkcji rolnej (co prawda może to być kosztowne i czasochłonne), ale istnieje taka możliwość.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bo III klasa jest pod szczególną ochroną prawną.

Bo aby zmienić przeznaczenie I - III klasy trzeba decyzji, a WZiZT można wydać tylko na grunty, które takiej decyzji (o odrolnieniu) nie wymagają.

Bo odrolnić/zmienić przeznaczenie gruntów I - III klasy można tylko i wyłącznie  MPZP i to za zgodą ministra (z wyjątkiem określonym w Ustawie, który jest w zasadzie nie do spełnienia).

 

I dla jasności to co napisałem wyżej nie dotyczy rolników budujących na zasadzie zabudowy zagrodowej.

 

Oczywiście - upraszczając. 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...