Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
Lyyn

Zaskażony mpzp i interpretcja urzędnicza

Recommended Posts

Witam
Posiadam działkę rolną na której to chcę posadowić siedlisko. Mieliśmy problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
W mpzp Gmina wprowadziła zakaz jakiejkolwiek zabudowy na tym terenie.
Wezwałem Gminę do usunięcia naruszenia prawa. Sprawa znalazła swój finał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. W kwietniu tego roku wygrałem sprawę. Sąd przyznał mi rację opisując w sentencji wyroku

"po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2015r. sprawy ze skargi K.S. na uchwałę Rady Gminy C. z dnia .... w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi C., gmina C. I. stwierdza nieważność § 11 ust. 2 oraz § 43 ust. 1 pkt 3 zaskarżonej uchwały w części dotyczącej terenu rolniczego oznaczonego symbolem 21R w zakresie obejmującym działkę nr ...; II. orzeka, że zaskarżona uchwała w części opisanej w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu; III. zasądza od Gminy C. na rzecz strony skarżącej kwotę 557 zł "

Plan dla tej działki przed zaskarżeniem wygląda tak:
....
§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w
tym zakaz zabudowy.
1. Na obszarze objętym planem ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu dotyczące ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, o którym mowa w § 7 ust. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na obszarach położonych w
obrębie stref konserwatorskich : „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, „B” ochrony
konserwatorskiej, „K” krajobrazu kulturowego, „E” ekspozycji wsi Cieszków, „W” ścisłej
ochrony archeologicznej oraz „OW” ochrony zabytków archeologicznych oraz systemów
infrastruktury technicznej o których mowa w § 11 ust. 7 pkt. 6.
2. Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny objęte zakazem zabudowy oznaczone
na rysunku planu symbolami 1 R – 35 R, 1 ZL – 17 ZL, 1 R/ZL – 4 R/ZL (nie dotyczy
obiektów kubaturowych i urządzeń związanych z gospodarką leśną).
...
§ 43. Tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 R – 35 R.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny rolnicze,
2) dopuszcza się lokalizację :
a) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (napowietrzne i podziemne),
b) urządzeń telekomunikacyjnych – 1 stacji bazowej telefonii komórkowej - na
terenach poza strefami konserwatorskimi,
c) zadrzewień i zakrzewień,
d) zalesień na gruntach rolnych pod warunkiem, że grunt spełnia co najmniej jeden z
niżej wymienionych warunków :
- areał przeznaczony do zalesienia będzie zwarty o minimalnej powierzchni 0,4 ha,
a maksymalnej 30 ha oraz nie będzie utrudniał zagospodarowania terenów
sąsiednich (w tym również rolniczych),
- jest gruntem w którym gleby klasy bonitacyjne V i VI stanowią nie mniej niż 80 %
powierzchni,
- jest gruntem okresowo zalewanym,
- jest gruntem zdegradowanym w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- jest gruntem położonym w strefie źródliskowej rzeki, potoków, wzdłuż brzegów
rzek oraz zbiorników wodnych,
- jest gruntem po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie lub glinie,
e) stawów hodowlanych, za wyjątkiem terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 30 R,
f) niezbędnych dróg do obsługi terenów rolniczych,
g) urządzeń wodnych kształtujących stosunki wodne, w tym urządzeń
melioracyjnych i zbiorników wodnych,
h) ciągów pieszych i rowerowych (w tym również szlaków turystycznych),
3) zakazuje się lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych.

I teraz jest problem oczywiście natury Urzędniczej icon_mad.gif
Kiedy mam już prawomocny wyrok pani w Starostwie która ma wydać pozwolenie na budowę, twierdzi że z sentencji wyroku wynika iż na mojej działce nie ma już planu i muszę występować o wydanie warunków zabudowy do Gminy... a jeśli nie to ona wyda decyzję odmowną, i znowu sądy odwołania po prostu ręce opadają, kilka lat zleciało w papierach...

Ja interpretuję ten wyrok jako że plan nadal obowiązuje na terenie mojej działki, jednak w dwóch punktach stwierdzona jest nieważność (ograniczenia i zakazy)

Jak wy to widzicie? Ewentualnie mogę jeszcze merytorycznie próbować przekonać Panią. Ale jak jej to wyperswadować? Na co się powołać?

Dziękuję za każdą pomoc

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1. Nie znam całej sentencji wyroku, ale z tego podanego fragmentu, jednoznacznie wynika, że uchylono tylko dwa pkt. MPZP, a nie MPZP jako taki.
2. Wystąp do gminy o wydanie :

Cytat

Urząd Gminy .............

Proszę o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym ……………..,
położonej w miejscowości …………………………, ul…….………..…………......
obręb geodezyjny …………………………………….. do celów ..............................

……………………………………………
( podpis)3. Sprawdź czy gmina wydając wypis uwzględniła wyrok sądowy (o ile jest już prawomocny).
4.. Dostarcz ten wypis do starostwa i finito.

Ps. Rozumiem, że spełniasz wszystkie ustawowe wymogi bycia rolnikiem, warunkujące zabudowę zagrodową.
 • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Oczywiście że wszystkie wymogi bycia rolnikiem spełniam jak najbardziej, był to główny argument w sądzie.

Sygn akt II SA/Wr 895/14
Wyrok jest prawomocny

Faktycznie jeśli chodzi o wypis z planu, ta zrobię.

Dziękuję

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wystąp o wypis, a w międzyczasie, wydrukuj całość wyroku, zaznacz akapit mówiący o o nieważności tylko 2 punktów z MPZP, oraz (ważne) ten który mówi o zgodności tego rozwiązania (wyroku) z zapisami w Studium (jest pod koniec uzasadnienia) i podaj to "na tacy" urzędniczce. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
 • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A co według Ciebie tak ważnego wnosi zapis
Cytat

ten który mówi o zgodności tego rozwiązania (wyroku) z zapisami w Studiumi czy dla pewności możesz go przytoczyć? Edytowano przez Lyyn (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A co według Ciebie tak ważnego wnosi zapisNie wg. mnie tylko przepisów.
MPZP musi być zgodny z zapisami Studium - jak nie jest (nawet tylko w jednej części) MPZP może stracić ważność nawet w całości - dlatego Sąd w uzasadnieniu powołał się (przywołał) zapisy ze Studium, aby pokazać, że wykreślenie tych 2 pkt. nie narusza zapisów w Studium (oczywiście w dużym uproszczeniu).

Cytat

Ogólne określenie kierunków zagospodarowania zostało ponadto w Studium przyjęte jako orientacyjne i nie sprzeciwiające się kategorycznie zabudowie terenu.

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tak na wszelki wypadek.

Sprawdź na stronie gminy, czy przypadkiem nie "wisi" tam już "nowa wersja" MPZP dla terenu 21R i tej konkretnej działki - jak tak, to masz sprawę załatwioną ("urzędniczą")

dopisałem:

Wyrok Sądu dotyczy tylko i wyłącznie zniesienie zakazu budowania na konkretnej (1 działce o podanym numerze) zlokalizowanej na terenie 21R.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja natomiast w przeciwieństwie do kolegi nie byłbym takim optymistą. Pani w starostwie może mieć racje i wymagana będzie decyzja WZ. W mojej ocenie wyrok WSA uchylił obowiązywanie planu miejscowego dla konkretnych działek, w związku z czym nie ma w tym miejscu planu, a jak nie ma planu to trzeba robić WZ. Trzeciej drogi nie ma.
Jednak próbuj, może akurat Ci się uda. Edytowano przez servius (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

W mojej ocenie wyrok WSA uchylił obowiązywanie planu miejscowego dla konkretnych działek, w związku z czym nie ma w tym miejscu planu, a jak nie ma planu to trzeba robić WZ.
Wyrok (dla jasności podkolorowałem istotne) :
Cytat

I. stwierdza nieważność § 11 ust. 2 oraz § 43 ust. 1 pkt 3 zaskarżonej uchwały w części dotyczącej terenu rolniczego oznaczonego symbolem 21R w zakresie obejmującym działkę nr ...;

II. orzeka, że zaskarżona uchwała w części opisanej w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu;

III. zasądza od Gminy C. na rzecz strony skarżącej kwotę 557 zł "Gdzie w tym jest mowa o nieobowiązywaniu MPZP dla tej działki ?

Ps. I skąd "przekonanie" że dotyczy kilku działek ?

dopisałem:

Ps.2. Przeczytaj uzasadnienie wyroku http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/jh...miocie_art_i/1/ Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Sprawdź na stronie gminy, czy przypadkiem nie "wisi" tam już "nowa wersja" MPZP dla terenu 21R i tej konkretnej działkiSprawdziłem, nic nowego nie ma


Cytat

Gdzie w tym jest mowa o nieobowiązywaniu MPZP dla tej działki ?

Ps. I skąd "przekonanie" że dotyczy kilku działek ?Nie żebym był optymistą i chciał tak to widzieć w swojej sprawie ale dla mnie również jednoznacznie zostały "wykreślone" dwa punkty w mpzp. "Reszta" zostaje.

Cytat

W mojej ocenie wyrok WSA uchylił obowiązywanie planu miejscowego dla konkretnych działek, w związku z czym nie ma w tym miejscu planu, a jak nie ma planu to trzeba robić WZKtoś napisał: Tu plan istnieje, natomiast ustawa nie normuje, aby musiał istnieć dla danej działki. Edytowano przez Lyyn (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

............... dla mnie również jednoznacznie zostały "wykreślone" dwa punkty w mpzp. "Reszta" zostaje.Uściślając - tylko dla tej jednej działki (nr. przywołany w wyroku) nie stosuje się tych 2 punktów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach


Cytat

Uściślając - tylko dla tej jednej działki (nr. przywołany w wyroku) nie stosuje się tych 2 punktów.Dokładnie to mam na myśli

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Upraszczając i "po naszemu"
Stan prawny jest taki, że MPZP obowiązuje (również dla 21R) z tym, że na wskazanej przez sąd działce, można budować, na zasadzie zabudowy zagrodowej.

Tylko i wyłącznie zabudowa zagrodowa i tylko i wyłącznie na tej (wskazanej) działce.
Można powiedzieć, że jest to wyjątek.

Cytat

Ktoś napisał: Tu plan istnieje, natomiast ustawa nie normuje, aby musiał istnieć dla danej działki.To jest ślepy zaułek.
Bo działka jest położona na obszarze, w tym przypadku 21R, czyli obszaru dla którego jest obowiązujący MPZP.
Nikt ani nic, nie "wykluczyło" z obszaru objętego MPZP tej działki.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Z tego miejsca chciałabym również pozdrowić urzędniczki czytające wpis...Przypomnij im, że już się ochłodziło, więc i one mogą w końcu ochłonąć.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

 • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

 • Najnowsze posty

  • Zaczełam dziś wycinać piankę, ale lekko nie jest , jutro zajmie mi to chyba z 2 h jak nie lepiej. Jak widac szpara jest nawet na centymetr. Nie wiedziałam tego od razu. WYdaje mi się,że za dużo piany aplikowanej od drugiej str wysadziło słup
  • 1. Zastanawiam się, czy przy ogrzewaniu gazowym jest potrzebna tak duża kotłownia, czy w ogóle jest niezbędna. A to jest już jedno dodatkowe pomieszczenie.   2. Te schody mają dziwnie gęste stopnie zabiegowe, dodatkowo w drugim projekcie prowadzą na ścianę - chyba że źle czytam rysunek.   3. Garaż 2-stanowiskowy, że taki długi?   4. Skłaniałbym się do dobudowanego garażu (jak radzi Elfir) - jeśli jest miejsce. Oczywiście z jakimś łacznikiem komunikacyjnym z domem. garaż zajmujący 1/3 parteru niedużego domu - to kłopot w planowaniu wygodnej funkcji mieszkalnej.   5. Tzw hol to raczej wiatrołap - spróbowałbym go wyrzucić na zewnątrz (przy małym domu), na rzecz właściwego holu. I tam zrobić więcej miejsca na szafy wbudowane, itp. - np w części holu bliżej wyjścia. Dodatkowo oba wejścia ( w obu projektach) mi się nie podobają, bo są ciasne, - w drugim projekcie dodatkowo schody są zbyt blisko przejścia - ciasno!   Ogólnie - to proponuję jednak popracować nad innym lepszym rozplanowaniem parteru. Po prostu jeszcze raz od nowa.  
  • Gość Roman
   Ja wybrałem dosyć tanie modele drzwi z jednego sklepu budowlanego i to był niestety wielki błąd. Skrzypienia i inne rzeczy, szkoda gadać. Na szczęście stosuję K2 07 i jest okej.
  • Dziękuję za odpowiedź. Chodziło mi o samo sformułowanie "z dopuszczeniem". Czy owo "dopuszczenie" należy rozumieć warunkowo, tzn, czy aby dopuszczono zabudowę jednorodzinną będę potrzebował jakiś dodatkowych pozwoleń, zgód? Inne warunki (poza dziwnym obowiązkiem wykonania wytycznych urbanistycznych) są dla mnie całkowicie akceptowalne.   Ustalenia szczegółowe MPZP dla działki:
   Przeznaczenie terenu pod zabudowę rekreacyjną z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej.
   1.19.1. Dopuszcza się:
   - realizowanie projektowanej zabudowy rekreacyjnej, projektowanej zabudowy jednorodzinnej
   wolno stojącej; dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy nie
   większej niż 50m2,
   - adaptację, modernizację oraz rozbiórkę lub rozbudowę istniejących obiektów mieszkalnych
   i rekreacyjnych nie wpływającą na zmianę funkcji terenu. - adaptację istniejących budynków na
   budynki mieszkalne. 1.19.2. Ustala się: - wysokość projektowanych budynków rekreacyjnych
   i mieszkalnych może wynosić max. 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe).
   - maksymalna wysokość posadowienia parteru budynków rekreacyjnych i mieszkalnych wynosi
   0.8m n.p.t.,
   - maksymalna wysokość posadowienia parteru budynków gospodarczych wynosi 0.30m n.p.t.
   Plan ustala obowiązek wykonania wytycznych urbanistycznych dla poszczególnych terenów o w/w
   symbolach dyspozycji terenowych: podział na działki budowlane oraz wydzielenie terenów pod
   drogi dojazdowe KD (przy zachowaniu szerokości drogi min. 8m w liniach rozgraniczających)
   może nastąpić tylko na podstawie wytycznych urbanistycznych. Powierzchnia biologicznie czynna
   wynosi min. 70% powierzchni działki.   Też zastanawia mnie ten obowiązek wykonania wytycznych urbanistycznych, ale jak rozumiem tyczy się to nowo podzielonych działek...Nie wiem tylko po co zawarte jest to dla TEJ konkretnej działki...   Pozdrawiam
    
  • Gość Radomir
   Milwaukee bym brał w ciemno. Znam tę firmę od dawna, już niejedno narzędzie od nich kupowałem na RG Narzędzia (chyba najlepsze ceny) i naprawdę jakość jest nie do porównania.
 • Popularne tematy

 • Doradcy redakcyjni i firmowi

×