Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

kierownik budowy - kiedy zatrudnić


Gość

Recommended Posts

  • 8 miesiące temu...
Kierownika budowy należy zatrudnić przed rozpoczęciem prac budowlanych.
Najlepiej dać mu jeszcze parę dni na zorganizowanie procesu budowlanego.
Prawa kierownika budowy wynikają z ustawy Prawo budowlane.

Na podstawie art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
2) prowadzenie dokumentacji budowy,
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów,
3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach wydanych na podstawie art. 23a oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych,
3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,
5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
icon_cool.gif przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Art. 23. Kierownik budowy ma prawo:
1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Jak z tego wynika ma bardzo dużo obowiązków?Proponuje nie oszczędzać na kierowniku budowy. Niech on tak poprowadzi budowę jakby budował dla siebie.
Pomoże Tobie również przy doborze właściwych materiałów.


Życzę dużo szczęścia w znalezieniu właściwego kierownika budowy
Link to postu
od tego jaki jest kierownik budowy będzie zależeć jakość wykonywanych prac na budowie. Wielu kierowników, obniżając koszty by stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku, prowadzi za dużo robót i zaniedbuje obowiązki.

Drobne, nie wykryte/poprawione, błedy nie mają zwykle znaczącego wpływu, ale obniżają jakość stawianego domu. Często bywa tak, że te niedoróbki 'wychodzą' dopiero po zakończeniu prac lub w trakcie użytkowania, kiedy zmiany są już kłopotliwe to wykonania - wtedy godzimy się na nie myśląc sobie że "nie jest jeszcze tak źle".

Tak jak powiedział Piotr - należy szukać takiego kierownika, który poprowadzi budowę jakby budował dla siebie. Powodzenia!
Link to postu
1,5% wartości budowy domu inwestora. Podałem przykład dla konkretnej umowy pomiędzy inwestorem, a kierowniem robót (był on właściwie także inspektorem nadzoru inwestorskiego, gdyż kierował/nadzorował prace kilku niezależnych ekip budowlanych).
Link to postu
  • 2 miesiące temu...
My kierownika budowy zatrudnilismy na samym początku. Budowa dopiero ruszyła, a kierownik już się przydał. Z mężem nie mamy czasu na to aby odwiedzać budowę w ciągu dnia, a kierownik zjawia się tam 2 razy dziennie. No i wyszło, że nasz wykonawca nie raczył zdjąć humusu, co odkrył nasz kierownik. Gdyby nie on pewnie nawet nie wiedzielibyśmy, że pod piaskiem znajduje się ten nieszczęsny humus. Fakt, że budowę nadzoruje fachowiec nie związany z wykonawcą sprawia, że śpię spokojnie.
Link to postu
Podany przez poprzednika zakres obowiażków należy do inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kierownik budowy jest powoływany przez wykonawcę i jest jego pracownikiem.
Nigdy nie zalecam zatrudniać firm bez własnego kierownika budowy.
Trudniej jest wtedy wyegzekwować jakości robót.
Zalecam zatrudnianie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Niewiele kosztuje a zapewnia spokojną głowę inwestorowi
Link to postu
Zgadzam się w 100%, tylko że my najpierw miesliśmy budować ludźmi bez uprawnień, więc zatrudniliśmy kierownika. Ekipa nam uciekła a kierownik został. Nie chcieliśmy zmieniać papierków a zaliczka już była dla kierownika zapłacona więc wzięliśmy nową firmę wykonawczą, gdzie jej szef ma uprawnienia, ale dokumenty podpisuje nasz kierownik przy okazji pęłniąć funkcję inspektora nazdoru ekipy. icon_biggrin.gif
Link to postu
Nie można budować ludźmi bez uprawnień. Poprzednikowi chodziło chyba, ze nie chcieli zatrudnić kierownika budowy ani inspektora nadzoru budowlanego.
Ale po zatrudnieniu kierownika budowy okazało się, że jest to właściwa osoba na właściwym stanowisku.
Tak podszedł profesjonalnie do obowiązków, ze nieprofesjonalni wykonawcy postanowili zrezygnować z dalszej współpracy. Został wam tylko kierownik budowy.
Tenże kierownik budowy sprawując teraz dla was funkcję inspektora nadzoru powinien złożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego oświadczenie o rezygnacji z funkcji kierownika budowy a następnie złożyć oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru jest niedopuszczalne

Może chodzi wam o taką sytuację : nie ma obowiązku nałożonego przez organ ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego. W takim przypadku „stary „ kierownik budowy nadal pełni obowiązki kierownika budowy pomimo że firma wykonawcza za zatrudnioną osobę z odpowiednimi uprawnieniami wykonawczymi, która jednak nie sprawuje swoich obowiązków
Link to postu
Skąd Piotr bierze takie informacje. Chyba mylą mu się podręczniki a z nadmiaru wolnego czasu co i rusz wypisuje jakieś bzdury. Po pierwsze kierownika budowy zatrudnia zawsze inwestor. Po drugie roboty budowlane (oprócz specjalistycznych) może wykonywać kazdy bez żadnych uprawnień. Po trzecie inspektor nadzoru inwestorskiego to zwykle zbędny wydatek jeśli nie odwiedza budowy 3 - 4 razy w tygodniu.
A propozycja przesunięcia kierownika na "stanowisko" inspektora to zupełna paranoja. Kierownik może nie mieć uprawnień do nadzorowania robót, a zamiana funcji służy jedynie wymogom formalnym, o co chyba nie chodzi inwestorowi, który chce mieć pożądnie postawiony dom bez zbędnych papierków. Nic też nie przeszkadza, aby kierownik doradzał inwestorowi, tak jak i każdy inny znający się na budowaniu.
Link to postu
Ustosunkowując się do postawionych zarzutów wyjaśniam:
1. Inwestor zatrudnia najczęściej firmę wykonawczą, która ma własnego kierownika budowy.
Prawdą jest, że przy budowie realizowanej systemem gospodarczym inwestor zatrudnia kierownika budowy, dlatego zarzut przedmówcy o tym, że kierownika budowy zatrudnia zawsze inwestor jest nieprawdziwy
2. Roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Chodzi tutaj o kierownika budowy oraz ewentualnie ustanowionego inspektora nadzoru. Inspektora nadzoru budowlanego może powołać sam inwestor oraz może być nałożony na podstawie art. 19 ustawy Prawo budowlane przez organ administracji architektoniczno – budowlanej. Niniejszy organ administracji architektoniczno – budowlanej może również nało0żyć obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego
Na podstawie zapisów ustawy prawo budowlane inwestor zobowiązany jest zawiadomić o rozpoczęciu robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego dołączając oświadczenie kierownika budowy (z tego powodu kierownika budowy należy zatrudnić przed rozpoczęciem robót budowlanych)
3. Inspektora nadzoru budowlanego może powołać sam inwestor oraz może być nałożony na podstawie art. 19 ustawy Prawo budowlane przez organ administracji architektoniczno – budowlanej. Ja osobiście w przypadku wątpliwości, co do jakości wykonywanych przez firmę robót proponuję zatrudnić inspektora nadzoru budowlanego. Wydatki poniesione na zatrudnienie tej osoby są niewielkie w porównaniu z całością inwestycji a korzyści mogą być bardzo duże.
4. Nie zamierzałem nigdy przesuwać kierownika budowy na stanowiska inspektora nadzoru. Ustosunkowałem sie do wypowiedzi pytajacego który podał że kierownik budowy jest teraz inspektorem nadzoru
Ta sama osoba nie może zgodnie z zapisami prawa budowlanego pełnić funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Link to postu
Widzę że się wdała jakaś dziwna dyskusja wywołana moimi informacjami. Udzielam więc prawidłowej odpowiedzi, bo widzę że jakieś herezje ktoś wypisuje na mój temat. Po pierwsze to zawsze buduje się z kierownikiem więc kto to wpisał, że chciałem budować bez, chyba nie zna się na przepisach. Po drugie dosyć powszechnym zajwiskiem (ze względów ekonomicznych) jest fakt, że nikt z ekipy budowlanej nie ma uprawnień i wtedy kierownik dyscyplinuje ekipę będąc pare razy na budowie, dba o interesy klienta i jednocześnie jest kierownikiem. Nie widzę tutaj negatywnych kolizji. Po trzecie ekipa zrezygnowała bo się im nie spodobała umowa a nie kierownik. Po czwarte czy ktoś z Państwa buduje hipermarket czy udziela porad z życia wziętych przy budowie domu jednorodzinnego które się przydadzą komus w przyszłości. Na koniec powiem że obecnie mamy ekipę, która ma ludzi z uprawnieniami ale nie chce się nam zmieniać kierownika na inspektora gdyż przy budowie domu jednorodzinnego uważam że to pomyłka.
Link to postu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...