Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

MariuszJ

Uczestnik
 • Posty

  18
 • Dołączył

 • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralny

O MariuszJ

 • Ranga
  Początkujący

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

 1. Tak tylko, że transzę wypłaca bank na mój wniosek firmie, która buduje dom. Nie mogą mi przelać tej transzy. Więc nie rozumiem w czym problem ma ta firma. Tutaj jest umowa : https://forum.budujemydom.pl/topic/32013-umowa-z-wykonawcą-proszę-o-opinie/?tab=comments#comment-577002
 2. Jest zapis : "20% po odbiorze z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia FV.'' Tylko, że Oni twierdzą że chodzi o odbiór między nimi a mną.
 3. Witam, Mam pytanie, czy firma budująca nam dom pod klucz może nie wydać dokumentacji potrzebnej do odbioru budynku w PINB. Twierdzą, że wydadzą jak zapłacimy ostatnia transzę. Ja wolałbym mieć najpierw odebrany dom a potem im przelać ostatnią transzę. Bo po co mi dom jak będzie nie do zamieszkania. Proszę o odpowiedź, z góry dziękuję.
 4. He mój stan : sierpień pozwolenie na budowę, październik uruchomiona pierwsza transz, domek się produkuje .... Najdłużej zajęła biurokracja od lutego pozwolenia decyzje itp.... przyłącza ..... masakra...... Współpraca z firmą jest jak na razie godna polecenia. (domek budujemy pod klucz, projekt zmieniony pod nas) \Zobaczymy jak z terminami bo jak kolega napisał to mają poślizg. Zresztą sami już mnie informowali.
 5. No i sprawa rozwiązana, firma dogadała się z bankiem i bank zmienił treść pisma. Firma to podpisała i po sprawie 🙂
 6. Witam, Proszę o pomoc, podpisałem umowę na budowę domu, uzyskałem pozwolenie na budowę, uzyskaliśmy kredyt. (trwało to 7 miesięcy) Bank wysłał takie pismo do firmy, która ma nam budować dom. "Potwierdzenie przelewu wierzytelności z umowy o roboty budowlane" Firma powiedziała , że tego nie podpisze. Ja w tym momencie nie mam uruchomionego kredytu. Co ja mam robić ??
 7. Radzionków, ul. Księżogórska. - tam budują. A tu jest dom pokazowy i biuro : Hoger Sp. z. o. o. ul. Strzelców Bytomskich 100 41-922 Radzionków
 8. Witam, Ja pisałem tylko to co zobaczyłem, jeździłem pytałem. Teraz jestem w trakcie załatwiania formalności i podpisywania umowy. Macie jakieś pytania to przecież na stronie jest i numer telefonu i adres. Jak ktoś jest zainteresowany to ma namiary. Obecnie budują dom w Radzionkowie - też tam byłem zobaczyć. Jak będą budować u mnie, to dam znać.
 9. https://www.hogerdom.pl/opis-techniczny-r4.html Jest to izolacja cieplna wyprodukowana ze stuprocentowo szkła recyklingowego. Szkło piankowe to bardzo nośny, nie nasiąkliwy, nie zamarzający, nie palny, odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne materiał budowlany. Szkło piankowe w porównaniu z innymi materiałami staje w szeregu z innymi nowoczesnymi materiałami budowlanymi izolacyjnymi. Jest ekologiczne i ponownie można poddać go recyklingowi. W sobotę byłem odwiedzić te osiedle w Lublińcu wybudowane w tej technologii, złożyło się, że zagadałem z Panem na podwórku i zaprosił nas do środka. Mieszka już 10 lat i bardzo chwalił, przede wszystkim dom 100m2 przy temperaturze na zewnątrz -15 st. ogrzewa tylko kominkiem. W domu + 22 st. Jedynie na co narzekał to to, że wybrali podłogę na strychu z płyt OSB.
 10. Witam, Dostałem od wykonawcy (budowa domu pod klucz) wstępnie umowę do przeczytania, proszę o informację czy wszystko jest w porządku . UMOWA NR............/2017 zawarta w ............................................... w dniu ................................................. pomiędzy: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. reprezentowany przez ......................................... zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM a zwanej w dalszej części umowy WYKONAWCĄ § 1 Przedmiot umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca buduje budynek Dom„ …....................................” wg projektu Wykonawcy, z materiałów Wykonawcy, co jest przedstawione w załącznikach, które po podpisaniu stanowić będą integralną część Umowy. 1. Załącznik nr 1: Projekt domu 2. Załącznik nr 2: Opis budynku oraz opcje dodatkowe 3. Załącznik nr 4: Termin wykonania budowy (doprecyzowanie i wprowadzenie Aneksem do Umowy, po uzyskaniu pozwolenia na budowę) § 2 Cena 1. Dom, w stanie: „...................” - …............,- zł netto (…..............zł brutto z..............% VAT) 2. Cena obejmuje dom opisany w załączniku nr 1, 2, 3 3. W przypadku zmian standardu za porozumieniem stron, co zostanie udokumentowane, cena może ulec zmianie. 4. Cena obowiązuje w odległości do 200 km od fabryki . 5. Wartość netto zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką w momencie wystawienia faktury VAT. § 3 Płatność 1. Wpłata 40% do 7 dni od podpisania umowy. 2. Na 7 dni przed przystąpieniem do montażu na podstawie faktury pro forma 40%, 3. 20% po odbiorze z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia faktury. 4. Sprzedający każdorazowo będzie dostarczał faktury VAT, bądź wysyłał na adres Kupującego, wskazanym w preambule niniejszej umowy, z płatnością na konto wskazane na fakturze. 5. Dniem zapłaty, będzie dzień wpływu środków na konto Wykonawcy. 6. Za nieterminowe zapłaty Wykonawca będzie mógł naliczać odsetki w wysokości ustawowej. 1. § 4 Termin realizacji 1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. 2. Czas realizacji do 3 miesięcy od momentu otrzymania prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę. 3. Czas realizacji może zostać przesunięty ze względu na: a) brak zezwoleń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych. (w zależności od ustaleń i możliwości) b) za porozumieniem stron c) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa to zdarzenie nadzwyczajne, nagłe, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, niezależne od woli stron, którego nie można uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim jest to następstwem okoliczności siły wyższej. § 5 Miejsce realizacji 1. Miejscowość ............................................................................................................................................................. 2. Adres ......................................................................................................................................................................... 3. Nr działki .................................................................................................................................................................. § 6 Oświadczenia 1. Wykonawca oświadcza, że: a) jest w stanie zrealizować tą umowę b) Wykonawca posiada aktualną polisę OC TYP ... wystawioną przez Agencja Ubezpieczeniowa .... c) jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT d) posiada NIP ...... 2. Zamawiający oświadcza, że: a) dysponuje środkami finansowymi do pokrycia zobowiązań wynikających z tej umowy § 7 Obowiązki Wykonawcy 1. Przed podpisaniem umowy dostarczyć zamawiającemu załączniki nr 1,2,3 w formie papierowej. 2. Wybudować dom zgodnie z opisem i projektem techniczno-budowlanym. 3. Użyć do budowy materiały zgodne z polską normą lub normą europejską 4. Przestrzegać przepisów BHP i P. poż w czasie procesu budowy 5. Powołać kierownika budowy 6. Do czasu końcowego odbioru dostarczyć Zamawiającemu wszystkie certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane w procesie budowlanym dotyczące przedmiotu niniejszej umowy. 2. § 8 Obowiązki Zamawiającego 1. Dostarczony projekt budowlany umiejscowić na działce i uzyskać zezwolenie na budowę, jeżeli za porozumieniem i upoważnieniem nie dokona tego Wykonawca. 2. Doprowadzić media ( prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),w zależności od ustaleń i możliwości. 3. Umożliwić dojazd pojazdów na plac budowy o dmc. do 40 ton. 4. Przygotować na terenie inwestycji miejsce dla dźwigu 5. Uzyskać zezwolenie na użytkowanie z PINB. 6. Przekazać plac budowy 7 dni przed rozpoczęciem budowy § 9 Kary Każda ze Stron, która odstąpi od umowy, bądź z jej winy umowa zostanie rozwiązana zapłaci drugiej stronie 5% wartości umowy. § 10 Rozwiązanie umowy 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Zamawiającego w sytuacji: a) gdy budynek nie będzie spełniał norm obowiązujących w prawie budowlanym w tego typu budynkach bądź będzie istotnie odstępował od deklarowanego opisu w załącznikach 1,2,3 b) opóźnienie wykonania powyżej 3 miesiące c) wszczęcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego w stosunku do Wykonawcy 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla wykonawcy w sytuacji: a) Zamawiający zalega w płatności 14 dni b) Zamawiający nie uzyskał zezwolenia na budowę do 3 miesięcy od podpisania umowy. c) nie ma możliwości dojazdu na plac budowy pojazdami o DCM 40 ton. d) wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do Zamawiającego. 3. Za porozumieniem Stron. § 11 Gwarancja 1. Dla konstrukcji 50 lat. 2. Dla innych części składowych 2 lata, w zależności od wydanej gwarancji przez producenta. 3. Gwarancja nie obejmuje elementów, które zostały uszkodzone przez użytkownika lub samowolnie przerabiane. § 12 Forma oświadczeń stron Strony oświadczają, że oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem lub odstąpieniem od umowy Strony zobowiązane są dokonać w formie pisemnej listem poleconym, pocztą kurierską za potwierdzeniem doręczenia lub do rąk własnych Strony, za potwierdzeniem odbioru, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 3. § 13 Postanowienia ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd. 3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej akceptacji obu Stron w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. § 14 Zamawiający i Wykonawca oświadczają, iż zapoznali się z treścią niniejszej umowy i nie wnoszą do niej żadnych uwag ani zastrzeżeń, co potwierdzają własnoręcznym podpisem. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Załączniki: 1. Nr 1: Projekt 2. Nr 2: Opis budynku oraz opcje dodatkowe 3. Nr 3: Protokół z ustaleń 4. Nr 4: Termin wykonania budynku . 4.
 11. Witam, Dołożyliśmy 2 okna, kuchnie umiejscowiliśmy w innym pomieszczeniu, odbicie lustrzane i podwyższenie budynku + właz na poddasze.
 12. Pod klucz czyli musisz tylko kupić meble i się wprowadzać. Mają kierownika budowy w cenie. Spokojnie można wprowadzić zmiany, ja zasugerowałem pewne modyfikację i czekam teraz na ostateczną wycenę. Najlepiej się umówić na spotkanie i tam podjechać, wszystkiego się można dowiedzieć o tej technologii i fizycznie obejrzeć pokazowy dom na na miejscu.
 13. Witam, Zajechałem do tej firmy i sprawa wygląda następująco : Ściany zewnętrzne prefabrykowane - trójwarstwowe o grubości 55 cm ( warstwa konstrukcyjna - żelbetonowa 10cm, warstwa druga - beton na bazie kruszywa ze spienionego szkła 20cm, warstwa styropianowa - izolacyjna 25cm). Jestem pod wrażeniem dom 100m2 ogrzewany dosłownie jednym grzejnikiem na prąd w stołowym i na drugim końcu domu było +20 na termometrze (na zewnątrz -3). Jestem zdecydowany raczej będziemy z tą firmą się budować . Czkam teraz na zaktualizowaną ofertę po naszych zmianach.
 14. Czy ta technologia jest ok? Czy jest porównywalna z technologią budowy z kermazytu ?. Czy ktoś zna tą firmę, jak wykonuje dobrze czy źle ?
 15. Pierwszego postu. W tej firmie sprzedają domy pod klucz wykonane z prefabrykatów tej technologii. (w 3 miesiące) Domy są tylko parterowe. Cena bardzo przystępna porównując np z kermazytem. Ale nie znam się na tym i chciałem się czegoś dowiedzieć .
×
×
 • Utwórz nowe...